Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 października 2009 r. - Nolin przeciwko Komisji

(Sprawa F-82/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Nolin (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 19 grudnia 2008 r. o odebraniu skarżącemu punktów awansu i pierwszeństwa.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej do spraw Administracji z dnia 19 grudnia 2008 r.,

obciążenie Komisji obowiązkiem zapłaty skarżącemu kwoty 3000 EUR tytułem odszkodowania za krzywdę wyrządzoną mu poprzez prześladujące zachowania tej instytucji i naruszenie przez nią zasady uzasadnionych oczekiwań, w wyniku czego naruszone zostało też prawo skarżącego do wniesienia skutecznego środka odwoławczego,

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________