Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 28. septembrī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-81/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar ko daļēji ir noraidīts prasītāja lūgums atcelt Komisijas lēmumu par neizmaksātā invaliditātes pabalsta, kurš viņam tika maksāts no 2005. gada jūnija līdz 2008. gada aprīlim, nokavējuma procentu aprēķinu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas lēmumu, lai kāda arī būtu tā forma, par daļēju 2008. gada 8. septembra lūgumu noraidīšanu, kas pievienots šī pieteikuma par lietas ierosināšanu A 1 pielikumā, proti, atcelt lēmumu, lai kāda arī būtu tā forma, ar kuru Komisija aprēķināja un prasītājam pārskaitīja nokavējuma procentus, kurus tā viņam bija parādā par katru prasītājam pārskaitītā invaliditātes pabalsta ikmēneša summas daļu, kas attiecās uz laikposmu no 2005. gada jūnija līdz 2008. gada aprīlim; tā vietā, lai šos procentus maksātu konkrētā laikposma katra mēneša beigās, tie viņam tika samaksāti vienā reizē 2008. gada 29. maijā ar 2008. gada 28. maija valūtas vērtību un par mazāku summu nekā tā, kāda viņam būtu aprēķināta un izmaksāta, ja būtu piemēroti 2008. gada 8. septembra lūgumā ietvertie kritēriji, proti: a) ja par dies ad quem būtu uzskatīts 2008. gada 29. maijs; b) ja par dies a quo būtu uzskatīta nākamā mēneša, kurā būtu bijis prasītājam jāsamaksā katra attiecīgā mēneša summas daļa, pirmā diena; c) ja piemērotā procentu likme būtu bijusi 10 % gadā ar ikgadēju kapitalizāciju;

atcelt 2008. gada 16. decembra notu, kas pievienota šī prasības pieteikuma A 2 pielikumā, tiktāl, ciktāl tā prasītājam ir nelabvēlīga, proti, tajās daļās, kurās Komisija daļēji ir noraidījusi 2008. gada 8. septembra lūgumu un kurās tā aprēķināja un izmaksāja procentus par mazāku summu nekā Komisija būtu aprēķinājusi un izmaksājusi, ja tā būtu piemērojusi 2008. gada 8. septembra lūgumā ietvertos kritērijus;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam starpību starp procentu summu, kas aprēķināta, piemērojot 2008. gada 8. septembra lūgumā ietvertos kritērijus, un procentu summu, kas ir faktiski pārskaitīta, vajadzības gadījumā atbilstoši EKL 241. pantam (agrāk 184. pants) nepiemērot šai prāvai Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, punktus par procentu likmes summas noteikšanas kritērijiem, kas jāpiemēro Komisijas parādam personai, uz kuru attiecas Civildienesta noteikumi, kā arī par procentu kapitalizāciju;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam procentus ar likmi 10 % gadā un ar ikgadēju kapitalizāciju, sākot no 2008. gada 29. maija līdz faktiskai samaksai par starpību starp procentiem, kā arī samaksā EUR 1, vajadzības gadījumā atbilstoši EKL 241. pantam (agrāk 184. pants) nepiemērot šai prāvai Finanšu regulas punktus par tādas procentu likmes summas noteikšanas kritērijiem, kas jāpiemēro Komisijas parādam personai, uz kuru attiecas Civildienesta noteikumi, kā arī par procentu kapitalizāciju;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, procentus un honorārus, kas saistīti ar šo prasību;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu, lai kāda arī būtu tā forma, ar ko ir noraidīta 2009. gada 18. februāra sūdzība un 2009. gada 29. maija nota.

____________