Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 12 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija - Латвия) — наказателно производство срещу Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

(Дело C-166/15)1

(Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Директива 91/250/ЕИО — Член 4, букви а) и в) — Член 5, параграфи 1 и 2 — Директива 2009/24/ЕО — Член 4, параграфи 1 и 2 — Член 5, параграфи 1 и 2 — Правна закрила на компютърните програми — Препродажба на копия от „използвани“ компютърни програми с лиценз върху неоригинални материални носители — Изчерпване на правото на разпространение — Изключително право на възпроизвеждане)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Страни в главното производство

Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs,

в присъствието на: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corp.

Диспозитив

Член 4, букви а) и в) и член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми трябва да бъдат тълкувани в смисъл, че макар първоначалният приобретател на копие от компютърна програма, придружено от лиценз за безсрочно използване, да има право да препродаде на последващ приобретател, вече използвано, това копие и лиценза за него, той не може, когато оригиналният материален носител на първоначално полученото от него копие е повреден, унищожен или загубен, да предостави на посочения последващ приобретател своето резервно копие от тази програма без разрешението на носителя на правото.

____________

1 ОВ C 205, 22.6.2015 г.