Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

Věc C‑166/15

Trestní řízení

proti

Aleksandrsi Ranksovi
a

Jurijsi Vasiļevičsi

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija)

„Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 91/250/EHS – Článek 4 písm. a) a c) – Článek 5 odst. 1 a 2 – Směrnice 2009/24/ES – Článek 4 odst. 1 a 2 – Článek 5 odst. 1 a 2 – Právní ochrana počítačových programů – Další prodej použitých rozmnoženin počítačových programů s licencí na nepůvodních fyzických nosičích – Vyčerpání práva na rozšiřování – Výlučné právo na rozmnožování“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. října 2016

1.        Předběžné otázky – Pravomoc vnitrostátního soudu – Posouzení nezbytnosti a relevance položených otázek

(Článek 267 SFEU)

2.        Předběžné otázky – Přípustnost – Meze – Zjevně irelevantní otázky a hypotetické otázky položené v kontextu, který vylučuje užitečnou odpověď

(Článek 267 SFEU)

3.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 91/250 – Právní ochrana počítačových programů – Úkony podléhající omezením – Výlučné právo na rozšiřování – Vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu – Podmínky – Prodej rozmnoženiny v Unii nositelem práv – Široký výklad – Další prodej použité rozmnoženiny počítačového programu s licencí – Zahrnutí

[Směrnice Rady 91/250, čl. 4 písm. a) a c)]

4.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 91/250 – Právní ochrana počítačových programů – Úkony podléhající omezením – Výlučné právo na rozmnožování – Výjimky – Pořízení záložní rozmnoženiny počítačového programu – Podmínky – Striktní výklad – Další prodej použité záložní rozmnoženiny počítačového programu s licencí – Vyloučení v případě neudělení svolení nositelem práv

[Směrnice Rady 91/250, čl. 4 písm. a), čl. 5 odst. 2 a čl. 9 odst. 1]

5.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 91/250 – Právní ochrana počítačových programů – Zvláštní ochranná opatření – Držení nedovolených rozmnoženin počítačových programů pro obchodní účely a jejich uvádění na trh

[Směrnice Rady 91/250, čl. 7 odst. 1 písm. a) a b)]

6.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 91/250 – Právní ochrana počítačových programů – Úkony podléhající omezením – Výlučné právo na rozmnožování – Výjimky – Rozmnožení nezbytné pro užívání počítačového programu způsobem, ke kterému je určen – Stažení rozmnoženiny počítačového programu na internetové stránce nositele práv – Zahrnutí

(Směrnice Rady 91/250, čl. 5 odst. 1)

7.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 91/250 – Právní ochrana počítačových programů – Úkony podléhající omezením – Rozsah – Další prodej použité rozmnoženiny počítačového programu s licencí – Přípustnost – Podmínky – Zničení veškerých dalších rozmnoženin, které má v držení – Možnost původního nabyvatele dodat svoji záložní rozmnoženinu tohoto programu dalšímu nabyvateli – Meze – Potřeba svolení nositele práv – Možnost dalšího nabyvatele stáhnout rozmnoženinu počítačového programu na internetové stránce nositele práv – Rozmnožení nezbytné pro užívání počítačového programu způsobem, ke kterému je určen

[Směrnice Rady 91/250, čl. 4 písm. a) a c) a čl. 5 odst. 1 a 2]

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 21)

2.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 22)

3.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 26–36)

4.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 37–44)

5.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 46)

6.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 48–50)

7.      Článek 4 písm. a) a c) a čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 91/250 o právní ochraně počítačových programů musí být vykládány v tom smyslu, že původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu a s ním související licence k neomezenému užívání je sice oprávněn dále tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli, avšak naproti tomu v případě, že původní fyzický nosič rozmnoženiny, jež mu byla původně dodána, byl poškozen, zničen nebo ztracen, nemůže tomuto dalšímu nabyvateli dodat svoji záložní rozmnoženinu tohoto programu bez svolení nositele práv.

Oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který je držitelem licence k neomezenému užívání tohoto programu, ale již nevlastní původní fyzický nosič, na kterém mu byla tato rozmnoženina původně dodána, jelikož jej zničil, poškodil nebo ztratil, totiž nemůže být z tohoto pouhého důvodu zbaven veškeré možnosti dále prodat použitou rozmnoženinu jiné osobě, neboť v opačném případě by vyčerpání práva na rozšiřování stanovené v čl. 4 písm. c) směrnice 91/250 bylo zbaveno užitečného účinku.

Oprávněný nabyvatel licence k neomezenému užívání použité rozmnoženiny počítačového programu tudíž musí mít možnost stáhnout tento program z internetové stránky nositele autorského práva, jelikož uvedené stažení představuje nezbytné rozmnožení počítačového programu umožňující novému nabyvateli užívat tento program způsobem, ke kterému je určen.

Původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, ve vztahu k níž je právo nositele autorského práva na rozšiřování vyčerpáno v souladu s čl. 4 písm. c) směrnice 91/250, který přistoupí k jejímu dalšímu prodeji, nicméně musí učinit každou rozmnoženinu, kterou má v držení, v okamžiku jejího dalšího prodeje nepoužitelnou, aby se tak vyhnul porušení výlučného práva uvedeného nositele stanoveného v čl. 4 písm. a) této směrnice na rozmnožování jeho počítačového programu.

(viz body 53–55, 57 a výrok)