Language of document : ECLI:EU:C:2016:762

Byla C‑166/15

Baudžiamoji byla

prieš

Aleksandrs Ranks

ir

Jurijs Vasiļevičs

(Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė nuosavybė – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250/EEB – 4 straipsnio a ir c punktai – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Direktyva 2009/24/EB – 4 straipsnio 1 ir 2 dalys – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Kompiuterių programų teisinė apsauga – „Naudotų“ kompiuterių programų kopijų, įrašytų ne į pirmines materialiąsias laikmenas, perpardavimas su licencija – Platinimo teisės išnaudojimas – Išimtinė atgaminimo teisė“

Santrauka – 2016 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Prejudiciniai klausimai – Nacionalinio teismo kompetencija – Pateiktų klausimų būtinumo ir svarbos vertinimas

(SESV 267 straipsnis)

2.        Prejudiciniai klausimai – Priimtinumas – Ribos – Akivaizdžiai su byla nesusiję klausimai ir hipotetiniai klausimai, užduoti aplinkybėmis, kuriomis naudingas atsakymas yra neįmanomas

(SESV 267 straipsnis)

3.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250 – Kompiuterių programų teisinė apsauga – Veiksmai, kuriems taikomi apribojimai – Išimtinė platinimo teisė – Kompiuterių programos kopijos platinimo teisės išnaudojimas – Sąlygos – Teisės turėtojo vykdomas kopijos pardavimas Sąjungoje – Platus aiškinimas – Naudotų kompiuterių programų kopijų perpardavimas su licencija – Įtraukimas

(Tarybos direktyvos 91/250 4 straipsnio a ir c punktai)

4.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250 – Kompiuterių programų teisinė apsauga – Veiksmai, kuriems taikomi apribojimai – Išimtinė atgaminimo teisė – Išimtys – Kompiuterių programos atsarginės kopijos padarymas – Sąlygos – Griežtas aiškinimas – Naudotų kompiuterių programų atsarginių kopijų perpardavimas su licencija – Tokios galimybės nebuvimas nesant teisių turėtojo leidimo

(Tarybos direktyvos Nr. 91/250 4 straipsnio a punktas, 5 straipsnio 2 dalis ir 9 straipsnio 1 dalis)

5.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250 – Kompiuterių programų teisinė apsauga – Specialios apsaugos priemonės – Neteisėtų kompiuterių programų kopijų naudojimas komerciniams tikslams ir pateikimas rinkai

(Tarybos direktyvos 91/250 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

6.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250 – Kompiuterių programų teisinė apsauga – Veiksmai, kuriems taikomi apribojimai – Išimtinė atgaminimo teisė – Išimtys – Atgaminimas, būtinas kompiuterių programos naudojimui pagal paskirtį – Kompiuterių programos kopijos parsisiuntimas iš teisių turėtojo interneto svetainės – Įtraukimas

(Tarybos direktyvos 91/250 5 straipsnio 1 dalis)

7.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250 – Kompiuterių programų teisinė apsauga – Veiksmai, kuriems taikomi apribojimai – Apimtis – Naudotų kompiuterių programų atsarginių kopijų perpardavimas su licencija – Leistinumas – Sąlygos – Bet kurios kitos turimos kopijos sunaikinimas– Pirmojo įgijėjo galimybė suteikti naujam įgijėjui savo atsarginę šios programos kopiją – Ribos – Būtinybė gauti teisės turėtojo leidimą – Naujo įgijėjo galimybė parsisiųsti kompiuterio programos kopiją iš teisių turėtojo interneto svetainės – Atgaminimas, būtinas kompiuterių programos naudojimui pagal paskirtį

(Tarybos direktyvos 91/250 4 straipsnio a ir c punktai, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 21 punktą)

2.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 22 punktą)

3.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 26–36 punktus)

4.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 37–44 punktus)

5.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 46 punktą)

6.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 48–50 punktus)

7.        Direktyvos 91/250 dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 4 straipsnio a ir c punktai ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinami taip, kad, nors pirmasis kompiuterių programos kopijos su neriboto naudojimo licencija įgijėjas turi teisę perparduoti naudotą kopiją ir savo licenciją naujam įgijėjui, vis dėlto, kai pirminė materialioji kopijos laikmena, kuri pirmajam įgijėjui iš pradžių buvo suteikta, yra sugadinta, sunaikinta arba prarasta, jis negali suteikti šiam naujam įgijėjui savo atsarginės programos kopijos be teisių turėtojo leidimo.

Iš teisėto kompiuterių programos kopijos įgijėjo, kuris turi neriboto naudojimosi šia programa licenciją, tačiau nebeturi pirminės materialiosios laikmenos, kurios kopija jam buvo iš pradžių pristatyta, nes jis sugadino ją, sunaikino ar prarado, vien dėl šios priežasties negali būti atimta bet kokia galimybė perparduoti naudotą minėtą kopiją trečiajam asmeniui, nes taip būtų panaikintas Direktyvos 91/250 4 straipsnio c punkte numatytos platinimo teisės išnaudojimo veiksmingumas.

Todėl teisėtas neriboto naudojimosi naudota kompiuterių programos kopija licencijos įgijėjas turi turėti galimybę parsisiųsti šią programą iš autorių teisių turėtojo interneto svetainės, nes minėtas parsisiuntimas yra kompiuterių programos atgaminimas, būtinas tam, kad jis galėtų šią programą naudoti pagal paskirtį.

Tačiau pirmasis kompiuterių programos kopijos, kurios autorių teisių turėtojo turima platinimo teisė, remiantis Direktyvos 91/250 4 straipsnio c punktu, išnaudojama, įgijėjas, kuris ją panaudojęs perparduoda, jos perpardavimo momentu turi padaryti ją nenaudojamą, kad nepažeistų autorių teisių turėtojui priklausančios ir minėtos direktyvos 4 straipsnio a punkte numatytos išimtinės teisės atgaminti savo kompiuterių programą.

(žr. 53–55, 57 punktus ir rezoliucinę dalį)