Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 3. maijā Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 24. februāra spriedumu T-161/18 Braesch u.c./Komisija

(Lieta C-284/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Bouchagiar un K. Blanck)

Pārējie lietas dalībnieki: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pašai izskatīt prasību pirmajā instancē un noraidīt to kā nepieņemamu, un

piespriest pārējiem lietas dalībniekiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza vienu apelācijas sūdzības pamatu.

Tās ieskatā, Vispārējā tiesa ir pārkāpusi LESD 108. panta 2. punktu un procesuālās regulas valsts atbalsta jomā 1 1. panta h) punktu, jo tā prasītājus pirmajā instancē esot nepareizi kvalificējusi par “ieinteresētajām pusēm” vai attiecīgi “ieinteresētajām personām.

Uz šī pamata Vispārējā tiesa esot kļūdaini secinājusi, ka prasītājiem pirmajā instancē bija locus standi, lai, pamatojoties uz LESD 263. panta ceturto daļu, ierosinātu lietu par Komisijas 2017. gada 4. jūlija Lēmumu C(2017) 4690 final par Valsts atbalstu SA.47677 (2017/N), ar ko atļauj atbilstīgu valsts atbalstu, ko Itālija piešķīrusi Banca Monte dei Paschi di Siena.

____________

1 Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV 2015, L 248, 9. lpp.).