Language of document :

2021. május 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-286/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: O. Beynet, M. Noll-Ehlers, meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A jelen ügyben a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg egyrészt, hogy a Francia Köztársaság, mivel 2005. január1-je óta rendszeresen és tartósan túllépte a finompor-részecskékre (PM10) vonatkozó napi határértéket Párizs agglomerációban és levegőminőségi övezetben (FR04A01/FR11ZAG01) és 2005. január 1-től 2016-i bezárólag Martinique/Fort-de-France övezetben (FR39N10/FR02ZAR01), továbbra sem teljesítette a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek;

másrészt a Francia Köztársaság e két övezetben 2010. június 11. óta nem teljesítette a 2008/50/EK irányelv XV. mellékletével összefüggésben értelmezett 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő kötelezettségeit, különösen az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb legyen.

Jogalapok és fontosabb érvek

Párizs tekintetében 2005 óta a legutóbbi rendelkezésre álló adatokig, azaz 2019-ig folyamatosan nem tartották tiszteletben a napi határértéket. Ezenfelül megállapítható, hogy a megfelelés hiánya a napi értékek Párizs körzetében való túllépését illetően magas (a túllépések száma duplája az engedélyezett túllépéseknek), és 2015 óta nem mutat javulást. Martinique övezet tekintetében a napi határértéket 2016-ig folyamatosan nem tartották tiszteletben (2008 kivételével).

Párizs és Martinique tekintetében a PM10-re vonatkozó határértékeket az indokolással ellátott véleményben megjelölt határidő lejártának időpontjában túllépték. Ekkor Franciaországnak terveket kellett volna kidolgoznia és közölnie. A vizsgálat azt mutatja, hogy Franciaország nem fogadott el ilyen terveket. A Franciaország által (nemzeti és regionális szinten) meghozott intézkedések nem tudták biztosítani, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb legyen, amint azt a 2008/50/EK irányelv rendelkezései megkövetelik.

____________

1 HL 2008. L 152, 1. o.