Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 30 april 2021 – P.I. mot Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Mål C-280/21)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Klagande: P.I.

Motpart: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tolkningsfråga

Ska motstånd mot en illegalt verksam och korruptionsmässigt inflytelserik grupp som utövar förtryck mot en asylsökande via statsapparaten och mot vilken det är omöjligt att rättsligen försvara sig på grund av den omfattande korruptionen i landet betraktas som tillskriven politisk åskådning i den mening som avses i artikel 10 i direktiv 2011/95/EU1 ?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) (EUT L 337, 2011, s. 9).