Language of document :

2021 m. gegužės 5 d. Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IG / Varhoven administrativen sad

(Byla C-289/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: IG

Atsakovas: Varhoven administrativen sad

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinio norminio teisės akto nuostatos, kurią apeliacinis teismas anksčiau pripažino nesuderinama su galiojančia Sąjungos teisės nuostata, pakeitimas atleidžia kasacinį teismą nuo pareigos ištirti iki pakeitimo galiojusią nuostatą arba įvertinti jos suderinamumą su Sąjungos teise?

2.    Ar ginčijamos nuostatos pripažinimas atšaukta laikytinas veiksminga ES teisės (šiuo atveju – Direktyvos 2012/27/ES1 9 ir 10 straipsniais) garantuojamų teisių ir laisvių gynimo priemone, o gal apie tokią teisių gynimo priemonę galima kalbėti tuomet, jeigu nacionalinėje teisėje numatyta galimybė patikrinti, ar atitinkama nacionalinė nuostata prieš ją pakeičiant buvo suderinama su Sąjungos teise, taikoma tik tada, kai kompetentingam teismui pateikiamas konkretus ieškinys dėl taikant šią nuostatą patirtos žalos atlyginimo, ir tik ieškinį pareiškusio asmens atžvilgiu?

3.    Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar leistina, kad ginčijama nuostata nuo jos priėmimo iki pakeitimo ir toliau reglamentuotų teisinius santykius neribotai asmenų grupei, kurie dėl šios nuostatos nepareiškė ieškinių dėl žalos atlyginimo, arba kad iki šios nuostatos pakeitimo nebūtų atliktas šios nacionalinės nuostatos suderinamumo su ES teisės nuostata vertinimas šių asmenų atžvilgiu?

____________

1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012, p. 1).