Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) den 10. maj 2021 – État du Grand-duché de Luxembourg og Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA mod Navitours SARL

(Sag C-294/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: État du Grand-duché de Luxembourg og Administration de l’enregistrement et des domaines

Sagsøgt: Navitours SARL

Præjudicielle spørgsmål

Finder artikel 2, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag 1 , hvorefter »merværdiafgift pålægges: 1. Levering af goder og tjenesteydelser, som mod vederlag foretages i indlandet af en afgiftspligtig person, der optræder i denne egenskab«

og/eller artikel 9, stk. 2, litra b), i direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om

harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, hvorefter »leveringsstedet for transportydelser er det sted, hvor transporten finder sted, idet der tages hensyn til tilbagelagte strækninger«

anvendelse og fører denne/disse bestemmelse(r) til, at ydelser bestående i

personbefordring levereret af en tjenesteyder etableret i Luxembourg pålægges moms i Luxembourg, når disse ydelser leveres inden for et kondominium, således som dette kondominium er defineret i traktaten mellem Storhertugdømmet Luxembourg og Forbundsrepublikken Tyskland om den fælles grænse mellem de to stater og brevvekslingen, undertegnet i Luxembourg den 19. december 1984, som et fælles område under Storhertugdømmet Luxembourgs og Forbundsrepublikken Tysklands fælles suverænitet, og med hensyn til hvilket der ikke er nogen aftale mellem de to stater angående opkrævning af moms på transporttjenesteydelser, således som fastsat i artikel 5, stk. , i traktaten af 19. december 1984 mellem Storhertugdømmet Luxembourg og Forbundsrepublikken Tyskland om den fælles grænse mellem de to stater, hvorefter » De kontraherende stater ved en tillægsaftale skal fastsætte de nærmere regler for, hvilken lov der finder anvendelse på det fælles område under fælles suverænitet« ?

____________

1 EFT 1977, L 145, s. 1.