Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg – Austria) – FC / FTI Touristik GmbH

(Sprawa C-287/21)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 278 z 12.7.2021.