Language of document :

Žaloba podaná 27. júna 2013 – ZZ/ENISA

(vec F-63/13)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: (ENISA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu a rozhodnutia prijatého po vynesení rozsudku Súdu pre verejnú službu vo veci F-118/10 o vymenovaní iného zamestnanca na pracovné miesto účtovníka. Ďalej náhrada údajne utrpenej nemajetkovej ujmyNávrhy žalobcuzrušiť rozhodnutie ENISA, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu, ako aj ostatné napadnuté rozhodnutia, a síce rozhodnutie ENISA zo 4. septembra 2012 o prepustení žalobcu a rozhodnutie ENISA z 9. októbra 2012 o vymenovaní pána X. na pracovné miesto účtovníka namiesto žalobcu,uložiť ENISA povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 100 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy za všetky vyššie uvedené protiprávne akty,zaviazať ENISA na náhradu trov konania.