Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 stycznia 2014 r. – Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Zapis nieobecności z powodu choroby – Nieobecność nieusprawiedliwiona – Zrealizowane przez organ powołujący odliczenie z corocznego urlopy wypoczynkowego – Złożenie wniosku za pośrednictwem wiadomości elektronicznej – Wiedza zainteresowanego o istnieniu decyzji – Zaniechanie otworzenia wiadomości elektronicznej i zapoznania się, za pośrednictwem klinknięcia na hiperlink, z treścią decyzji – Dopuszczalność – Terminy – Ustalenie daty, począwszy od której zainteresowany mógł zapoznać się z treścią decyzji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel(-e): adwokat F. Frabetti)Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku złożonego przez skarżącego na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, dotyczącego skorygowania zapisów jego nieobecności z powodu choroby w aplikacji SysPer2.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.G. Lebedef ponosi własne koszty oraz pokrywa koszty poniesione przez Komisję.