Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 юли 2014 г. — Psarras/ENISA

(Дело F-63/13)1

(Публична служба – Срочно нает служител – Прекратяване на договор– Член 41, параграф 2, буква a) от Хартата на основните права на Европейския съюз – Право на изслушване – Неимуществени вреди – Незаконосъобразно решение с оглед на последиците – Прекомерно засягане на правата на трето лице – Служебно осъждане да се заплати обезщетение – Неизпълнение на отменително решение)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Aristidis Psarras (Héraklion, Гърция) (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (представители: първоначално P. Empadinhas, впоследствие S. Purser, подпомаган от C. Meidanis, адвокат)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя, от друга страна, отмяна на решението за назначаване на друг служител на длъжността счетоводител, взето след Решение на СПС по дело F-118/10, и на последно място, искане за поправяне на неимуществени вреди.ДиспозитивОтменя решението на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за прекратяване на договора на г-н Psarras като срочно нает служител.Осъжда Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност да заплати на г-н Psarras сумата от 40 000 EUR.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност да понесе направените от нея съдебни, както и тези на г-н Psarras.