Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 2. juli 2014 – Psarras mod ENISA

(Sag F-63/13) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat– opsigelse af kontrakt – artikel 41, stk. 2, litra a), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – retten til at blive hørt – ikke-økonomisk skade – afgørelse følgelig ulovlig – urimeligt vidtgående indgreb i tredjemands interesser – domfældelse til betaling af erstatning ex officio – ikke-opfyldelse af en annullationsdom)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Aristidis Psarras (Héraklion, Grækenland) (ved advokat V. Christianos)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (først ved P. Empadinhas, som befuldmægtiget, derefter ved S. Purser, som befuldmægtiget, bistået af advokat C. Meidanis)

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren, dels af afgørelsen, truffet efter Personalerettens dom i sag F-118/10, om at udnævne en anden ansat til stillingen som regnskabsmedarbejder, og endelig påstand om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

Konklusion

Afgørelsen af 4. september 2012 truffet af den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed om opsigelse af Aristidis Psarras’ kontrakt som midlertidigt ansat annulleres.

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed betaler Aristidis Psarras et beløb på 40 000 EUR.

I øvrigt frifindes Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed.

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed bærer sine egne omkostninger og betaler de af Aristidis Psarras afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 336 af 16.11.2013, s. 31.