Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2014. aasta otsus – Psarras versus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet

(kohtuasi F-63/13)1

(Avalik teenistus – Ajutine töötaja – Lepingu lõpetamine – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkt a – Õigus olla ära kuulatud – Mittevaraline kahju – Sel põhjusel õigusvastane otsus – Kolmanda isiku õiguste ülemäärane kahjustamine – Omal algatusel hüvitise väljamõistmine – Tühistava kohtuotsuse täitmata jätmine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Aristidis Psarras (Irákleio, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (esindajad: P. Empadinhas, hiljem S. Purser, keda abistas advokaat C. Meidanis)

Ese

Nõue tühistada esiteks hageja teenistusest vabastamise otsus ning teiseks peale Avaliku Teenistuse Kohtu otsust kohtuasjas F-118/10 tehtud otsus nimetada raamatupidaja ametikohale teine teenistuja ning lõpuks nõue hüvitada tekitatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori 4. septembri 2012. aasta otsus ajutise teenistuja A. Psarrase teenistusest vabastamise kohta.

Mõista Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt A. Psarrase kasuks välja 40 000 euro suurune summa.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja A. Psarrase kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 336, 16.11.2013, lk 31.