Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. april 2016 – Rouffaud mod EEAS

(Sag F-59/13 RENV) 1

(Personalesag – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – ansatte i EEAS – kontraktansat – kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner – ændring af en kontrakt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner til en tidsubegrænset kontrakt som kontraktansat – afslag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne J.-N. Louis og N. de Montigny)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) (ved S. Marquardt og M. Silva,som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at hans flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter omklassificeres til en tidsubegrænset ansættelseskontrakt, og at den periode, der er tilbagelagt som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner, skal anses for at udgøre tjenestetid, der er tilbagelagt som kontraktansat

Konklusion

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger i sag F-59/13 og sag F-59/13 RENV.

Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil bærer sine egne omkostninger i sag T-457/14 P og betaler de af Thierry Rouffaud afholdte omkostninger i sag T-457/14 P.

____________

1 EUT C 233 af 10.8.2013, s. 14 (oprindeligt sag F-59/13).