Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2016 r. – Rouffaud / ESDZ

(Sprawa F-59/13 RENV)1

(Służba publiczna – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Personel ESDZ – Członek personelu kontraktowego – Członek personelu kontraktowego do zadań pomocniczych – Przekształcenie umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych w umowę o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego na czas nieokreślony – Odmowa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thierry Rouffaud (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i M. Silva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie wniosku skarżącego o przekształcenie jego kolejnych umów o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony i o uwzględnienie okresu przepracowanego w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych jako okresu służby odbytej w charakterze członka personelu kontraktowego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty poniesione w sprawach F-59/13 i F-59/13 RENV.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty poniesione w sprawie T-457/14 P i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Thierry’ego Rouffaud’a w sprawie T-457/14 P.

____________

1 Dz.U. C 233 z 10.8.2013, s. 14 (pierwotna sprawa F-59/13).