Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2016. gada 11. aprīlī

Lieta F‑59/13 RENV

Thierry Rouffaud

pret

Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD)

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – EĀDD personāls – Līgumdarbinieks – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma pārkvalificēšana par līgumdarbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku – Atteikums

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Thierry Rouffaud lūdz atcelt Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 2012. gada 6. augusta lēmumu, ar ko ir noraidīts viņa lūgums nodarbinātības laikposmu, ko viņš nostrādājis, pildot līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumu, uzskatīt par nodarbinātības laikposmu, kurš nostrādāts līgumdarbinieka statusā, un viņa secīgos darba līgumus uz noteiktu laiku pārkvalificēt par līgumu uz nenoteiktu laiku

Nolēmums      Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas tam radušies lietās F‑59/13 un F‑59/13 RENV. Eiropas Ārējās darbības dienests sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas tam radušies lietā T‑457/14 P un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas Thierry Rouffaud radušies lietā T‑457/14 P.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Palīgdarbinieki – Līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma pārkvalificēšana par līgumdarbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku – Izslēgšana

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a un 3.b pants)

2.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Uzdevumu, kas var piederēt dažādām funkciju grupām, izvērtēšana – Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, rīcības brīvība

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 80. panta 2. punkts)

3.      Ierēdņi – Palīgdarbinieki – Līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma uz noteiktu laiku pārkvalificēšana par līgumdarbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku – Nosacījumi – Pagarināšana – Jēdziens

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pants)

1.      Līgumdarbinieka tiesības uz to, lai viņa līgums uz noteiktu laiku tiktu pārveidots par līgumu uz nenoteiktu laiku, ir sekas viņa pieņemšanai darbā atbilstoši līgumdarbinieka līgumam, kas ir paredzēts Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantā, nevis atbilstoši līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumam, kurš ir paredzēts šīs kārtības 3.b pantā, jo šis pēdējais minētais līgums nevar tikt pārkvalificēts par līgumu uz nenoteiktu laiku.

Tādējādi saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b pantu gadījumos, kad ir piemērojams šīs kārtības 3.a pants, līgumdarbinieku izmantošana palīguzdevumiem ir izslēgta. Līdz ar to attiecīgajai iestādei katrā atsevišķā gadījumā ir jāpārbauda, vai līgumdarbinieks, ko tā vēlas pieņemt darbā, ir jāpieņem darbā, noslēdzot līgumdarbinieka līgumu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a panta izpratnē vai noslēdzot līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumu atbilstoši šīs kārtības 3.b pantam.

Šajā ziņā līgumdarbinieki, kas ir pieņemti darbā iestādes atrašanās vietā, lai pildītu uzdevumus, kuri atbilst I funkciju grupai, proti, manuālus vai administratīvā atbalsta pakalpojumu uzdevumus, var tikt pieņemti darbā tikai atbilstoši līgumdarbinieka līgumam, kas ir paredzēts Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantā. Ja līgumdarbinieks ir pieņemts darbā iestādes atrašanās vietā, lai pildītu uzdevumus, kas atbilst II, III vai IV funkciju grupai, attiecīgajai iestādei ir pienākums viņam piedāvāt līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumu, kurš ir paredzēts Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b pantā.

Turklāt Savienības delegācijās līgumdarbinieki var tikt pieņemti darbā tikai atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantam, neatkarīgi no funkciju grupas, kurai atbilst veiktie uzdevumi.

(skat. 42., 43., 48. un 49. punktu)

2.      Lai gan Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 80. panta 2. punkts nepaskaidro, kāda ir atšķirība starp administratīvā atbalsta pakalpojumu uzdevumiem, kas atbilst I funkciju grupai, un administratīvajiem uzdevumiem, kuri atbilst IV funkciju grupai, ir jāsaprot, ka, ņemot vērā prasības, kas ir jāizpilda, lai uzdevumus klasificētu IV funkciju grupā, kā arī augstās pakāpes, kuras tiek piešķirtas šajā funkciju grupā iekļautajiem līgumdarbiniekiem, administratīvie uzdevumi, kas tiek uzticēti pēdējiem minētajiem, ir daudz būtiskāki, sarežģītāki un atbildīgāki nekā administratīvā atbalsta pakalpojumu uzdevumi, kurus veic I funkciju grupā iekļautie līgumdarbinieki. Turklāt Savienības iestādēm un struktūrām ir plaša rīcības brīvība, novērtējot uzdevumus, kas var ietilpt dažādās funkciju grupās, tostarp I un IV grupā, kuras ir paredzētas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 80. panta 2. punktā.

(skat. 61. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: spriedums, 2013. gada 19. septembris, Gheysens/Padome, F‑83/08, EU:F:2013:133, 33. punkts.

3.      Līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumu atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantam nevar uzskatīt par tāda līgumdarbinieka līguma pagarināšanu, kas ir noteicis pirmo ieinteresētās personas pieņemšanu darbā, gadījumā, ja abi šie līgumi nav bijuši secīgi noslēgti bez pārtraukuma.

(skat. 65. punktu)