Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Linz (Österrike) den 19 februari 2008 - brottmål mot Ernst Engelmann

(Mål C-64/08)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Linz

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Ernst Engelmann

Tolkningsfrågor

Skall artikel 43 i EG-fördraget (fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen i dess lydelse av den 2 oktober 1997, senast ändrad genom Republiken Bulgariens och Rumäniens tillträde till Europeiska unionen den 25 april 2005, EUT L 157, s. 11) tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken uteslutande aktiebolag med säte på medlemsstatens territorium får bedriva verksamhet med hasardspel i kasinon i medlemsstaten, vilket innebär att det är nödvändigt att bilda eller förvärva ett aktiebolag i medlemsstaten?

b) Skall artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget tolkas så, att de utgör hinder för ett nationellt monopol på vissa hasardspel, som till exempel hasardspel i kasinon, när medlemsstaten i fråga inte har någon sammanhängande och systematisk politik för att begränsa hasardspel, eftersom nationella organisatörer med tillstånd uppmuntrar till deltagande i spel - till exempel vadhållning i samband med sportengagemang och lotterier som arrangeras av staten - och gör reklam härför (i tv, tidningar och tidskrifter), varvid kontanter för en lott till och med erbjuds i reklamen kort före lottdragningen ("TOI TOI TOI - Glaub' ans Glück") ("Lycka till - Tro på turen")?

c) Skall artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget tolkas så, att de utgör hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken alla lagstadgade tillstånd för hasardspel och kasinon utfärdas för en tidsperiod på 15 år på grundval av bestämmelser enligt vilka ansökningar från konkurrenter från andra medlemsstater inte beaktas?

____________