Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 9 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Landesgericht Linz, Австрия) - Наказателно производство срещу Ernst Engelmann

(Дело C-64/08)1

(Свободно предоставяне на услуги - Свобода на установяване - Национална правна уредба, установяваща концесионна система за провеждането на хазартни игри в казината - Получаване на концесия единствено от акционерните дружества, установени на националната територия - Предоставяне на всички концесионни разрешения без провеждането на никаква процедура)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Linz

Страна в главното производство

Ernst Engelmann

Предмет

Преюдициално запитване - Landesgericht Linz - Тълкуване на членове 43 и 49 ЕО - Национална правна уредба, която забранява под страх от наказателни санкции провеждането на хазартни игри в казината при липса на предоставена от компетентния орган концесия, но запазва възможността за получаване на такава концесия за максимален срок от 15 години единствено за акционерни дружества, установени на национална територия, които нямат дъщерни дружества в чужбина

Диспозитив

Член 43 ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка, според която хазартни игри в игрални заведения провеждат само лица със седалище на територията на посочената държава членка.

Задължението за прозрачност, произтичащо от член 43 ЕО и член 49 ЕО, както и от принципите на равно третиране и на забрана на дискриминация, основана на гражданство, не допускат всички концесионни разрешения за експлоатация на игрални заведения на територията на дадена държава членка да бъдат предоставени, без да е проведена никаква концесионна процедура.

____________

1 - ОВ C 116 от 9.5.2008 г.