Language of document :

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Linz - Austria) - postępowanie karne przeciwko Ernstowi Engelmannowi

(Sprawa C-64/08)1

(Swoboda świadczenia usług - Swoboda przedsiębiorczości - Uregulowanie krajowe ustanawiające system koncesji na prowadzenie gier losowych w kasynach - Otrzymanie koncesji zastrzeżone jedynie dla spółek akcyjnych z siedzibą na terytorium krajowym - Udzielenie wszystkich koncesji przy całkowitym braku postępowania przetargowego)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landesgericht Linz

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Ernst Engelmann

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Landesgericht Linz - Wykładnia art. 43 WE i art. 49 WE - Uregulowanie krajowe zakazujące, pod groźbą sankcji karnych, prowadzenia gier losowych w kasynach bez uzyskania koncesji udzielanej przez właściwe władze, zastrzegające jednak możliwość otrzymania takiej koncesji, o okresie ważności maksymalnie 15 lat, wyłącznie dla spółek akcyjnych z siedzibą na terytorium krajowym, które nie mają oddziałów w innych państwach.

Sentencja

Artykuł 43 WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, które zastrzega prowadzenie gier losowych w ośrodkach gier wyłącznie dla podmiotów z siedzibą na terytorium tego państwa członkowskiego.

Obowiązek przejrzystości wynikający z art. 43 WE i 49 WE a także z zasad równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową sprzeciwia się udzieleniu wszystkich koncesji na prowadzenie ośrodków gier na terytorium państwa członkowskiego, przy całkowitym braku postępowania przetargowego.

____________

1 - Dz.U. C 116 z 9.5.2008.