Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 mei 2007 - Antas / Raad

(Zaak F-92/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 21.