Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 април 2007 г. C и F / Комисия

(Дела F-44/06 и F-94/06)1

(Длъжностни лица - Член 78 от Правилника - Пенсия за инвалидност - Изпълнение на решение на Първоинстанционния съд - Искове за отмяна и за обезщетение за вреди)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: C и F (Брюксел, Белгия) (представители: J. van Rossum, S. Orlandi и J.-N. Louis, адвокати)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представител: J. Currall)

Предмет на свързаните дела

По дело F-44/06:

От една страна, отмяна на Решението от 13 юни 2005 г. с което се отказват по отношение на ищеца всякакви мерки по изпълнението на Решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности по дело T-376/02, образувано по инициатива на същия ищец срещу решение от 14 януари 2002 г. и, от друга страна, отмяна на Решението от 23 февруари 2006 г., с което ищецът е пенсиониран и с което му се предоставя пенсия за инвалидност, определена съгласно член 78, параграф 2 от Правилника, с обратно действие, считано от 1 февруари 2002 г.

По дело F-94/06:

От една страна, отмяна на Решението от 23 февруари 2006 г., с което ищецът е пенсиониран и с което му е предоставена пенсия за инвалидност, определена съгласно член 78, параграф 2 от Правилника, с обратно действие, считано от 1 февруари 2002 г. и, от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Комисията на Европейските общности се осъжда да заплати на ищеца обезщетение в размер на 2000 еуро за понесените от него морални вреди.

Исковете се отхвърлят в останалата им част.

Комисията на Европейските общности понася собствените си разноски и две трети от разноските на ищеца по дела F 44/06, C/Комисия и F-94/06, F/Комисия.

____________

1 - F-44/06: ОВ C 154, 1. 7. 2006 г. стр. 25 и F-94/06: ОВ C 237, 30. 9. 2006 г. стр. 22.