Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 27 март 2007 г. - Manté/Съвет

(Дело F-87/06)1

(Длъжностни лица - Заплата - Надбавка за настаняване - Командирован национален експерт, назначен за длъжностно лице - Възстановяване на неоснователно платени суми - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Белгия) [представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats ]

Ответник: Съвет на Европейския съюз [представители: M. Simm и I. Sulce]

Предмет

От една страна, отмяна на Решението на органа по назначаване на Съвета от 22 август 2005 г., с което на ищеца - бивш командирован национален експерт, назначен за длъжностно лице към Европейските общности, се отказва предоставяне на надбавка за настаняване и се нарежда възстановяването ѝ, и от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив на определението

Искът се отхвърля като явно недопустим.

Съветът на Европейския съюз понася освен своите разноски и половината от разноските на г-н Manté.

____________

1 - ОВ C 237, 30.9.2006 г., стр. 19.