Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 11. augustā - Nolin pret Komisiju

(lieta F-89/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Nolin, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Juridiskā dienesta ģenerāldirektora lēmumu un oficiālu nodomu, kas pieņemts, pamatojoties attiecīgi uz 13. panta 3. punktu un 5. panta 7. punktu Vispārējos noteikumos par Civildienesta noteikumu 45. panta īstenošanu, kurus Komisija pieņēmusi ar 2004. gada 23. decembra lēmumu (DGE), nepiešķirt prasītājam nevienu ģenerāldirektorāta prioritātes punktu (ĢDPP), veicot 2005. gada paaugstināšanu amatā, un kas apstiprināti un atzīti par galīgiem ar Personāla un administrācijas ģenerāldirektora lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar DGE 10. panta 2. punktu un ar kuru tiek noraidīta 2005. gada 26. septembrī iesniegtā iekšējā sūdzība;

atcelt Personāla un administrācijas ģenerāldirektora lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar DGE 10. panta 2. punktu, nepiešķirt prasītājam nevienu īpašo prioritātes punktu par iestādes interesēs veikto darbu (PPII), veicot 2005. gada paaugstināšanu amatā;

atcelt to ierēdņu sarakstu, kam piešķirti PPII, A*12 pakāpē esošo ierēdņu nopelnu sarakstu, kas attiecas uz 2005. gada paaugstināšanai amatā, un to ierēdņu sarakstu, kuri tajā pašā gadā paaugstināti A*13 pakāpē;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītājs vispirms uzsver, ka, 2005. gada paaugstināšanai amatā piemērojot DGE, Komisija ir pārkāpusi tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, jo minētie noteikumi tika pieņemti 2004. gada decembra beigās.

Turklāt prasītājs apgalvo, ka ar lēmumu viņam nepiešķirt ĢDPP, kaut arī viņš bija saņēmis visaugstāko novērtējumu no atbilstošā pakāpē ieceltajiem ierēdņiem par darbu attiecīgajā dienestā laika posmā no 2001. gada jūlija līdz 2003. gada decembrim, ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants un DGE, kuros ir noteikts, ka nopelniem ir noteicošā nozīme šo punktu piešķiršanai, un tajā ir pieļauta acīmredzama kļūda novērtējumā. Turklāt prasītājs uzskata, ka tiktāl, ciktāl ĢDPP netika piešķirti atbilstoši nopelniem, Komisija ir nepareizi izmantojusi savas pilnvaras.

Prasītājs uzsver arī to, ka lēmums viņam nepiešķirt PPII ir prettiesisks, ņemot vērā to, ka viņa kandidatūra atlases komisijas locekļa amatam tika apstiprināta. No tā izriet Civildienesta noteikumu 5. panta un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums.

Visbeidzot, prasītājs uzskata, ka arī iepriekš trešajā ievilkumā minētie saraksti ir jāatceļ, jo, pirmkārt, apstrīdētajos lēmumos ir pieļautas kļūdas un, otrkārt, daži DGE panti ir prettiesiski. Līdz ar to prasītājs uzskata, ka:

paredzot, ka PPII piešķir par dažiem papildu uzdevumiem, kas veikti iestādes interesēs un kas jau ir ņemti vērā, veicot novērtējumu un piešķirot ĢDPP, ar DGE 9. pantu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants, kā arī princips, kas paredz ierēdņu tiesības veidot karjeru, un vienlīdzīgas attieksmes princips;

paredzot, ka, veicot 2005. gada paaugstināšanu amatā, tiek piešķirti pārejas prioritātes punkti, kas pamatoti tikai ar attiecīgajā pakāpē nostrādāto laiku, ar DGE 13. panta 3. punktu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants;

paredzot labvēlīgāku attieksmi pret to ģenerāldirektorātu vai dienestu ierēdņiem, kuros ir mazāk darbinieku, ieskaitot kabinetu locekļus, ar DGE 6. panta 2. punktu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants, kā arī princips, kas paredz ierēdņu tiesības veidot karjeru, un vienlīdzīgas attieksmes princips.

____________