Language of document :

Talan väckt den 11 augusti 2006 - Antas mot rådet

(Mål F-92/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Magdalena Antas (Warszawa, Polen) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara rådets beslut om avslag på sökandens begäran om ersättning för den skada hon har åsamkats på grund av flera på varandra följande fel som begåtts av institutionen,

fastställa en frist för parterna för en uppgörelse dem emellan beträffande en lämplig ersättning för den skada som sökanden har lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden trädde i tjänst vid rådets generalsekretariat i egenskap av extraanställd den 1 november 2003, och hennes kontrakt löpte ut den 31 mars 2005. Den 1 januari 2005 anslöt rådet henne automatiskt till Belgiens obligatoriska sociala trygghetssystem, det vill säga för hennes tre sista månader i tjänsten. Därefter informerade rådet sökanden om att hennes anslutning till nämnda system hade retroaktiv verkan med start från tjänstetillträdet. Enligt sökanden medförde dröjsmålet med anslutningen dock att hon inte kunde uppfylla villkoren för att få tillgång till de belgiska arbetslöshetsersättningar som föreskrivs i den belgiska kungliga förordningen av den 25 november 1991 om reglering av arbetslöshet.(1) Till följd härav har hon varit förhindrad att visa att hon förfogade över tillräckliga tillgångar för att ha rätt att uppehålla sig längre tid än tre månader i Belgien, i enlighet med artikel 7 i direktiv 2004/38/EG(2). Dessutom har dröjsmålet med anslutningen hindrat henne från att komma i åtnjutande av de rättigheter som följer av bilaga XII till akten om Polens anslutning till Europeiska unionen, vilket skulle ha gett henne tillträde till den belgiska arbetsmarknaden.

Sökanden åberopar till stöd för sin talan att artikel 70 i anställningsvillkoren för övriga anställda har åsidosatts. Den innehåller en skyldighet för institutionen att ansluta den extraanställde till ett obligatoriskt socialt trygghetssystem och att ansvara för betalningen av de arbetsgivaravgifter som föreskrivs i gällande lagstiftning.

Dessutom gör sökanden gällande ett åsidosättande av artiklarna 4 och 8 i den belgiska kungliga förordningen av den 5 november 2002 om införande av omedelbar anmälan av anställning(3).

Slutligen gör sökanden gällande att omsorgsplikten har åsidosatts.

____________

1 - ) Moniteur belge av den 31 december 1991, s. 29888.

2 - ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77).

3 - ) Moniteur belge av den 20 november 2002, s. 51778.