Language of document :

11. augustil 2006 esitatud hagi - F versus komisjon

(Kohtuasi F-94/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: F (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J. Van Rossum, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada personali ja halduse peadirektoraadi C direktoraadi direktori 23. veebruari 2006. aasta otsus "Sotsiaalpoliitika, Luxembourgi personal, töötervishoid ja -hügieen", millega määratakse hageja tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2002 pensionile ning nähakse ette tema õigus invaliidsuspensionile vastavalt personalieeskirjade artikli 78 teisele lõigule;

mõista kostjalt välja summa, mille suurus on ex aequo et bono põhimõttel arvutatuna 15 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja tugineb oma hagi toetuseks väidetele, mis on väga sarnased nendele väidetele, millele hageja tugines tema poolt algatatud kohtuasjas FF-44/061.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006, lk 25.