Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 25. mája 2007

Vec F‑92/06

Magdalena Antas

proti

Rade Európskej únie

„Zmier uzavretý na neformálnom stretnutí – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Antas navrhuje zrušiť rozhodnutie Rady z 9. septembra 2005, ktorým bol zamietnutý jej návrh na náhradu škody, na zaviazanie Rady na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku oneskoreného poistenia v belgickom systéme sociálneho zabezpečenia, a iných chýb inštitúcie, ako aj vyzvať účastníkov konania uzavrieť v krátkej lehote dohodu o výške náhrady škody

Rozhodnutie: Vec F‑92/06, Antas/Rada sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. O trovách konania sa rozhodne v súlade s dohodou uzatvorenou medzi účastníkmi konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 87 ods. 5 druhý pododsek a článok 98 prvý odsek; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)