Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

14. května 2008

Věc F‑95/06

Adrien Taruffi

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací období 2004 a 2005 – Zástupci zaměstnanců – Prioritní body“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Taruffi v podstatě domáhá jednak zrušení rozhodnutí Komise, kterými se stanoví celkový počet jemu udělených bodů a zamítá zapsání jeho jména na seznam úředníků povýšených do třídy B*10 za povyšovací období 2004, a jednak zrušení rozhodnutí, kterým se stanoví celkový počet jemu udělených bodů za povyšovací období 2005.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Systém povyšování zavedený Komisí – Uzavření hodnotícího období pro povýšení aktem obsahujícím rozhodnutí, kterým se stanoví seznam povýšených úředníků, a rozhodnutí, kterým se stanoví body udělené úředníkům – Samostatná rozhodnutí, která mohou být předmětem různých žalob nebo jediné žaloby

(Služební řád, články 45, 90 a 91)

2.      Úředníci – Povýšení – Srovnávací přezkum zásluh

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec, článek 45 a čl. 90 odst. 2)

3.      Úředníci – Povýšení – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování

(Služební řád, článek 45)

1.      V rámci systému povyšování zavedeného interním předpisem Komise, který spočívá na zohlednění nashromážděných zásluh v podobě každoročně shromažďovaných bodů a kde povyšovací období končí aktem komplexní povahy v tom smyslu, že zahrnuje dvě různá rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, z nichž jedno stanoví seznam povýšených a druhé celkový počet bodů úředníků, na nichž se dříve uvedené rozhodnutí zakládá, představuje toto rozhodnutí, kterým se stanoví celkový počet bodů, autonomní akt, který může být jako takový napaden stížností, a případně žalobou k soudu v rámci procesních prostředků upravených služebním řádem.

Napadne-li proto úředník zapsaný na seznam povýšených celkový počet bodů, který mu udělil orgán oprávněný ke jmenování, a tím i zbývající počet bodů převedených do dalších let, bude moci podat stížnost a případně žalobu k soudu proti samotnému aktu, jímž se udělují body a který vůči němu má konečné právně závazné účinky.

Stejně tak může nastat případ, kdy stejné řízení zahájí nepovýšený úředník, který nemá v úmyslu napadnout své nepovýšení v rámci dotčeného povyšovacího období, ale pouze neudělení určitého počtu bodů, které mu nemohou zajistit dosažení povyšovacího limitu.

Krom toho úředník, který nebyl povýšen kvůli údajně nedůvodnému udělení nedostatečného počtu bodů pro dosažení povyšovacího limitu, může procesním prostředkem napadnout jak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o stanovení celkového počtu bodů, tak rozhodnutí o stanovení seznamu povýšených úředníků.

Jednotlivá rozhodnutí udělující či zamítající prioritní body představují akty přípravné, předběžné a nezbytné k vydání konečného rozhodnutí o povýšení a oddělitelného a nezávislého aktu, který toto rozhodnutí obsahuje, jenž se týká stanovení celkového počtu bodů. Nemohou být tedy předmětem samostatné žaloby na neplatnost, ale jejich legalitu lze vždy napadnout v rámci žaloby podané proti konečnému rozhodnutí.

Naproti tomu úředník nemůže v rámci žaloby proti konečnému rozhodnutí, kterým se stanoví celkový počet jemu udělených bodů pro povýšení, napadnout legalitu rozhodnutí, kterým se stanoví jeho body za zásluhy, jestliže nepodal k soudu žalobu proti posudku o vývoji jeho služebního postupu, neboť body za zásluhy se počítají na základě hodnocení obsaženého v uvedeném posudku.

(viz body 59 až 64)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 19. října 2006, Buendía Sierra v. Komise, T‑311/04, Sb. rozh. s. II‑4137, body 90 až 93, 96 až 98 a 106

2.      V rámci systému povyšování zavedeného Komisí, který stanoví, že výbor pro povýšení vydá odůvodněné stanovisko, když navrhuje orgánu oprávněnému ke jmenování udělení prioritních bodů z odvolání, neodůvodnění jeho návrhu zamítnout udělení uvedených bodů nepředstavuje porušení čl. 25 druhého pododstavce služebního řádu, neboť takový návrh není aktem nepříznivě zasahujícím do právního postavení.

(viz body 91 až 93)

Odkazy:

Soud prvního stupně: výše uvedený rozsudek Buendía Sierra v. Komise, body 143 a 144

3.      Orgán oprávněný ke jmenování, který má širokou posuzovací pravomoc v oblasti povyšování, neměl žádnou povinnost, pokud jde o povyšovací období 2004, udělit úředníkům nacházejícím se blízko prahové hodnoty pro povýšení body, které jim chyběly k tomu, aby byli povýšeni předtím, než vstoupí v platnost nová struktura služebního postupu zavedená nařízením č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

(viz bod 114)