Language of document : ECLI:EU:F:2008:62

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 14. mája 2008

Vec F‑95/06

Adrien Taruffi

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v rokoch 2004 a 2005 – Zástupcovia zamestnancov – Prednostné body“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Taruffi predovšetkým navrhuje jednak zrušiť rozhodnutia Komisie stanovujúce celkový počet jeho bodov a zamietajúce zapísať ho do zoznamu povýšených úradníkov do platovej triedy B*10 v rámci povyšovania v roku 2004, a jednak zrušiť rozhodnutie stanovujúce celkový počet jeho bodov v rámci povyšovania 2005

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov udelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou

(Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91)

2.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2)

3.      Úradníci – Povýšenie – Voľná úvaha menovacieho orgánu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

1.      V rámci systému povyšovania zavedeného vnútornými predpismi Komisie založeného na zohľadnení získaných zásluh, ktoré sú vyjadrené každoročne získanými bodmi, pričom povyšovanie skončí aktom komplexnej povahy v tom zmysle, že obsahuje dve rozličné rozhodnutia menovacieho orgánu, jedno o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a druhé o stanovení celkového počtu bodov úradníkov, na ktorých sa zakladá prvé vyššie uvedené rozhodnutie, pričom toto rozhodnutie o stanovení celkového počtu bodov je samostatným aktom, ktorý môže byť ako taký predmetom sťažnosti a prípadne aj žaloby v rámci opravných prostriedkov stanovených v služobnom poriadku.

V dôsledku toho platí, že v prípade, ak úradník zapísaný do zoznamu povýšených spochybňuje celkový počet bodov, ktoré mu udelil menovací orgán, a teda aj zostávajúci počet bodov pre nasledujúce roky, môže podať sťažnosť, a v prípade potreby aj žalobu proti aktu, ktorým sa udeľujú body a ktorý má záväzné a konečné právne účinky.

Takisto môže vzniknúť situácia, že také isté konanie bude začaté na základe návrhu úradníka, ktorý nebol povýšený a nemá v úmysle spochybniť svoje nepovýšenie v rámci príslušného povyšovacieho obdobia, ale iba zamietnutie udelenia určitého počtu bodov, ktoré mu neumožňujú dosiahnuť hranicu povýšenia.

Okrem toho úradník, ktorý nebol povýšený z toho dôvodu, že mu bol údajne neodôvodnene udelený nedostatočný počet bodov na dosiahnutie hranice povýšenia však môže podať žalobu jednak proti rozhodnutiu menovacieho orgánu o stanovení celkového počtu bodov, a takisto proti rozhodnutiu o zostavení zoznamu povýšených úradníkov.

Individuálne rozhodnutia udeľujúce či zamietajúce prednostné body predstavujú predbežné prípravné akty potrebné pre konečné rozhodnutie o povýšení a pre akt, ktorý je oddeliteľný a samostatný a ktorý obsahuje toto rozhodnutie, teda stanovenie celkového počtu bodov. Nemôžu byť teda predmetom samostatnej žaloby o neplatnosť, ich zákonnosť je však možné vždy spochybniť v rámci žaloby smerujúcej proti konečnému rozhodnutiu.

Naopak úradník nemôže v rámci žaloby proti konečnému rozhodnutiu, ktoré stanovuje celkový počet jemu udelených bodov na povýšenie, napadnúť zákonnosť rozhodnutia, ktorým sa stanovujú jeho body za zásluhy, ak nepodal na súd žalobu proti správe o jeho služobnom postupe, pretože body za zásluhy sa počítajú na základe dosiahnutého hodnotenia v tejto správe.

(pozri body 59 – 64)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 19. októbra 2006, Buendía Sierra/Komisia, T‑311/04, Zb. s. II‑4137, body 90 až 93, 96 až 98 a 106

2.      V rámci systému povyšovania zavedeného Komisiou, ktorý stanovuje, že výbor pre povýšenie vydá odôvodnené stanovisko, keď navrhuje menovaciemu orgánu udelenie prednostných bodov v odvolaní; neodôvodnenie jeho návrhu zamietnuť udelenie uvedených bodov neporušuje článok 25 druhý odseku služobného poriadku, pretože taký návrh nie je aktom spôsobujúcim ujmu.

(pozri body 91 – 93)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Buendía Sierra/Komisia, už citovaný, body 143 a 144

3.      Menovací orgán, ktorý má širokú mieru voľnej úvahy v oblasti povyšovania, nemal nijakú povinnosť, pokiaľ ide o povyšovanie v roku 2004, udeliť úradníkom, ktorí sa nachádzali blízko hranice povýšenia body, ktoré im chýbali na to, aby boli povýšení pred nadobudnutím účinnosti nového profesionálneho zloženia zavedeného nariadením č. 723/2004, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov, ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov.

(pozri bod 114)