Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandse Raad van State (Holandsko) 17. októbra 2007 - M. a N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie

(vec C-465/07)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nederlandse Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: M. a N. Elgafaji

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 15 písm. c) smernice Rady 2004/83/ES o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany1 vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie poskytuje ochranu výlučne v situácii, na ktorú je uplatniteľný aj článok 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd tak, ako je vykladaný judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, alebo poskytuje toto ustanovenie v porovnaní s článkom 3 Dohovoru doplnkovú alebo inú ochranu?

V prípade, že článok 15 písm. c) smernice v porovnaní s článkom 3 Dohovoru poskytuje doplnkovú alebo inú ochranu: Aké sú v tomto prípade kritériá na to, či osobe, ktorá uplatňuje doplnkovú ochranu, skutočne hrozí vážne a individuálne ohrozenie v zmysle článku 15 písm. c) v spojení s článkom 2 písm. e) smernice ako dôsledok svojvoľného násilia ?

____________

1 - Ú. v. EÚ L 304, s. 12; Mim. vyd. 19/007, s. 96.