Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nederlandse Raad van State den 17 oktober 2007 - M. och N. Elgafaji samt Staatssecretaris van Justitie

(Mål C-465/07)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Nederlandse Raad van State.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: M. och N. Elgafaji samt Staatssecretaris van Justitie

Tolkningsfrågor

1)    Skall artikel 15, inledningen och c, i direktiv 2004/83/EG1 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, tolkas så att bestämmelsen endast ger skydd i en situation som även omfattas av artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, så som denna tolkas i rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, eller ger förstnämnda bestämmelse, i jämförelse med artikel 3 i konventionen, ett kompletterande eller annat skydd?

2)    Om artikel 15, inledningen och c, i direktivet, i jämförelse med artikel 3 i konventionen ger ett kompletterande eller annat skydd, vilka kriterier skall i så fall användas för att bedöma huruvida en person som hävdar att han eller hon skall betecknas som skyddsbehövande i övrigt löper en verklig risk att utsättas för allvarligt och personligt hot på grund av urskillningslöst våld i den mening som avses i artikel 15, inledningen och c, jämförd med artikel 2, inledningen och e, i direktivet?

____________

1 - EUT L 304, s. 12