Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

15 päivänä lokakuuta 2014

Asia F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Palvelukseen ottaminen – Toimielimen sisäinen avointa virkaa koskeva ilmoitus – Avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa olevat kelpoisuusedellytykset – Nimittävän viranomaisen harkintavalta

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Chrysanthe Moschonaki vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission 30.9.2009 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen hakemuksensa ”avustavan hallintovirkamiehen – kirjastonhoitajan” virkaan ja korvaamaan vahingon, jota hän väittää kärsineensä.

Ratkaisu:      Komission 30.9.2009 tekemä päätös, jolla se hylkäsi Chrysanthe Moschonakin avustavan hallintovirkamiehen – kirjastonhoitajan virkaan esittämän hakemuksen, hylätään. Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Moschonakille 5 000 euron suuruinen summa. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Moschonakin oikeudenkäyntikulut asioissa F-55/10, T-476/11 P ja F-55/10 RENV

Tiivistelmä

Virkamiehet – Ilmoitus avoimesta virasta – Kohde – Hallinnon velvollisuus ilmoittaa tehtävän hoitamista varten asetetut edellytykset – Ulottuvuus – Hakemuksen hylkääminen sellaisen edellytykset täyttämättä jättämisen vuoksi, jota ei mainittu avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa – Loukkaaminen

(Henkilöstösääntöjen 4 ja 29 artikla)

Koska oikeusvarmuuden periaate edellyttää, että hallintoviranomaisen on huolehdittava siitä, että asianomaiset henkilöt voivat saada selville tarkasti, minkä laajuisia heille asetetut velvollisuudet tai heille kuuluvat oikeudet ovat, on sääntö, jossa määritetään hallinnon työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, julkaistava asianmukaisesti niiden yksityiskohtaisten sääntöjen ja muotojen mukaisesti, jotka hallinnon on määriteltävä.

Muun muassa virkamiesten palvelukseen ottamista koskevien sääntöjen osalta nimittävä viranomainen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisimman tarkasti avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa viran hoitamiselle asetetut edellytykset, jotta mahdolliset hakijat voivat arvioida, onko heidän aiheellista hakea virkaa. Kyseinen viranomainen ei ole tosin velvollinen muistuttamaan henkilöstösäännöissä nimenomaisesti säädetyistä edellytyksistä, koska niiden oletetaan olevan hakijoiden tiedossa, mutta avointa virkaa koskeva ilmoitus jäisi vaille tarkoitusta, joka on, että hakijoille ilmoitetaan viran hoitamiselle asetetut edellytykset, jos hallinto voisi hylätä hakijan valintamenettelystä sellaisella perusteella, jota ei ole nimenomaisesti mainittu kyseisessä ilmoituksessa tai henkilöstösäännöissä tai jota ei ole julkaistu.

Näin ollen toimielimen sisäisessä avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa olevassa edellytyksessä, jolla pyritään sulkemaan valintamenettelystä pois tietyt virkamiehet, jotka ovat täysin osallistumiskelpoisia, on tavoitellun oikeusvaikutuksen vuoksi, joka on tiettyjen henkilöiden valintamenettelyyn osallistumisen rajoittaminen, vahvistettava selvästi ja täsmällisesti sanamuoto, jolla tätä poissulkemista perustellaan. Näin ollen edellytykseen, jota ei ole julkaistu ja joka ei käy selvästi ilmi avointa virkaa koskevasta ilmoituksesta, ei voida vedota asianomaista vastaan hänen hakemuksensa hylkäämisen perusteeksi.

(ks. 41, 42, 45 ja 47 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: tuomio Grassi v. neuvosto (188/73, EU:C:1974:112, 40 kohta); tuomio ROM-projecten (C‑158/06, EU:C:2007:370, 25 kohta); tuomio Skoma-Lux (C‑161/06, EU:C:2007:773, 28 kohta) ja tuomio Heinrich (C‑345/06, EU:C:2009:140, 44 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio Vecchi v. komissio (T‑356/94, EU:T:1996:136, 50 kohta)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Wenig v. komissio (F‑80/08, EU:F:2009:160, 90 kohta) ja tuomio Šimonis v. komissio (F‑113/07, EU:F:2011:44, 73 ja 74 kohta)