Language of document : ECLI:EU:C:2012:115

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

1 март 2012 година(*)

„Директива 96/9/ЕО — Правна закрила на базите данни — Авторско право — Програми на срещите от първенства по футбол“

По дело C‑604/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединено кралство) с акт от 10 декември 2010 г., постъпил в Съда на 21 декември 2010 г., в рамките на производство по дело

Football Dataco Ltd,

Football Association Premier League Ltd,

Football League Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

срещу

Yahoo! UK Ltd,

Stan James (Abingdon) Ltd,

Stan James plc,

Enetpulse ApS,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: г‑н K. Lenaerts (докладчик), председател на състав, г‑н J. Malenovský, г‑н E. Juhász, г‑н G. Arestis и г‑н D. Šváby, съдии,

генерален адвокат: г‑н P. Mengozzi,

секретар: г‑жа L. Hewlett, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 27 октомври 2011 г.,

като има предвид становищата, представени:

–        за Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League и PA Sport UK Ltd, от г‑н J. Mellor, QC, г‑н S. Levine, г‑жа L. Lane и г‑жа R. Hoy, barristers,

–        за Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc и Enetpulse ApS, от г‑н D. Alexander и г‑н R. Meade, QC, г‑н P. Roberts и г‑жа P. Nagpal, barristers,

–        за правителството на Обединеното кралство, от г‑н L. Seeboruth, в качеството на представител, подпомаган от г‑н S. Malynicz, barrister,

–        за италианското правителство, от г‑жа G. Palmieri, в качеството на представител, подпомагана от г‑н S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        за малтийското правителство, от г‑жа A. Buhagiar и г‑жа G. Kimberley, в качеството на представители,

–        за португалското правителство, от г‑жа A. P. Barros, г‑н L. Inez Fernandes и г‑н P. Mateus Calado, в качеството на представители,

–        за финландското правителство, от г‑н J. Heliskoski, в качеството на представител,

–        за Европейската комисия, от г‑жа J. Samnadda и г‑н T. van Rijn, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 15 декември 2011 г.,

постанови настоящото

Решение

1        Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, стр. 20; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 102).

2        Запитването е отправено в рамките на спор между Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League и PA Sport UK Ltd (наричани по-нататък заедно „Football Dataco и др.“), от една страна, и Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc и Enetpulse ApS (наричани по-нататък заедно „Yahoo и др.“), от друга, във връзка с правата на интелектуална собственост, които първите твърдят, че имат върху програмите на срещите от английското и от шотландското първенство по футбол.

 Правна уредба

 Международното право

3        Съдържащият се в раздела относно авторското право и сродните му права член 10, параграф 2 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, фигуриращо в приложение 1 В от Споразумението за създаване на Световната търговска организация, подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3), гласи:

„Компилациите на данни или други материали, независимо дали са в машинно-четивна или друга форма, които по причина на [подбора] или подреждането на съдържанието им представляват интелектуални творби, са защитени като такива. Такава закрила, която не се простира върху самите данни или материали, не трябва да накърнява авторското право, отнасящо се до самите данни или материали“.

4        Съгласно член 5 от Договора на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за авторското право, приет в Женева на 20 декември 1996 г., който се отнася до „[к]омпилациите от данни (бази данни)“:

„Компилации от данни или друг материал в каквато и да е форма, които поради подбора или подреждането на съдържанието им представляват интелектуални творения, се закрилят като такива. Тази закрила не се простира върху самите данни или материали и не накърнява никакви авторски права върху данните или материала, включени в компилацията“.

 Правото на Съюза

5        Съображения 1—4, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 39 и 60 от Директива 96/9 гласят:

„(1)      като имат предвид, че базите данни понастоящем са недостатъчно закриляни във всички държави членки по законодателството в сила; като имат предвид, че там, където съществува такава закрила, има различни параметри;

(2)      като имат предвид, че такива различия в правната закрила на базите данни, предлагана от законодателството на държавите членки, има непосредствени отрицателни последици върху функционирането на вътрешния пазар по отношение на бази данни и особено върху свободата на физическите и юридическите лица да предоставят стоки и услуги чрез базите данни on-line на основата на хармонизирани правни договорености в Общността; като имат предвид, че такива различия биха могли да се проявят още по-изразено, когато държавите членки въведат ново законодателство в тази сфера, която понастоящем придобива нарастващо международно значение;

(3)      като имат предвид, че съществуващите различия, които водят до нарушаване на функционирането на вътрешния пазар, следва да бъдат отстранени и да не се допусне появата на нови такива, докато различия, които не засягат съществено функционирането на вътрешния пазар или развитието на информационния пазар в рамките на Общността не е необходимо да бъдат отстранявани или предотвратявани;

(4)      като имат предвид, че съществува авторскоправна закрила на бази данни в различни форми в държавите членки, съобразно законодателството или съдебната практика; и като имат предвид, че ако различията на законодателството в обхвата и условията на закрила останат между държавите членки, такива нехармонизирани права върху интелектуалната собственост могат да попречат на свободното движение на стоки и услуги в Общността;

[…]

(9)      като имат предвид, че базите данни са съществено средство за развитието на информационния пазар в Общността; като имат предвид, че това средство може да бъде използвано и в много други сфери;

(10)      като имат предвид, че експоненциалното нарастване в Общността и в света на количеството информация, създавана и обработвана годишно във всички сектори на търговията и индустрията, изисква инвестиране във всички държави членки в съвременни системи за обработка на информация;

[…]

(12)      като имат предвид, че такова инвестиране в модерни системи за обработка и съхраняване на информация няма да може да се осъществи в Общността, ако не се въведе стабилен и уеднаквен режим на правна закрила на правата на производителите на бази данни;

[…]

(15)      като имат предвид, че критериите, използвани за определяне дали дадена база данни трябва да бъде закриляна от авторско право, трябва да бъдат определени от факта доколко подборът или подреждането на съдържанието на базата данни представляват авторско собствено интелектуално творение; като имат предвид, че такава закрила трябва да обхване структурата на базата данни;

(16)      като имат предвид, че никакъв друг критерий освен оригиналност, в смисъл на авторско собствено интелектуално творение, не трябва да се прилага с оглед признаването на базата данни за авторскоправна закрила, и в частност не трябва да се прилагат никакви естетически или качествени критерии;

[…]

(18)      като имат предвид, че настоящата директива не накърнява свободата на авторите да решават дали или по какъв начин ще разрешават техните произведения да бъдат включени в база данни, и в частност дали предоставяното разрешение да бъде [изключително] или не; […]

[…]

(26)      като имат предвид, че произведенията, закриляни от авторско право и обектите, закриляни от сродните права, които са включени в база данни, остават независимо от това закриляни от съответните изключителни права и не могат да бъдат включвани във или извличани от базата данни без съгласието на носителя на права или неговите правоприемници;

(27)      като имат предвид, че авторското право върху такива произведения и сродните права върху обекти, включени по този начин в база данни, не се засягат по какъвто и да е начин от съществуването на отделно право върху подбора или подреждането на тези произведения или обекти в база данни;

[…]

(39)      като имат предвид, че в допълнение към стремежа да се закриля авторското право върху оригиналното подреждане или подбора на съдържанието на база данни настоящата директива се стреми да защити положението на производителите на бази данни срещу злоупотреби с резултатите от финансовото и професионалното инвестиране, направени за [получаването] и събирането на съдържанието, чрез закрила на цялата или значителни части от база данни срещу определени действия от ползвател или конкурент;

[…]

(60)      като имат предвид, че някои държави членки понастоящем закрилят чрез режима на авторското прав[…]о бази данни, които не отговарят на критериите за авторскоправна закрила, установени от настоящата директива; като имат предвид, че даже ако те могат да бъдат закриляни от правото, установено в настоящата директива [..,] да не се допуска неразрешеното извличане и/или повторно използване на тяхното съдържание […], […] срокът на закрила на това право е значително по-кратък от този, който им дават националните разпоредби в момента; като имат предвид, че хармонизирането на критериите за определяне дали база данни трябва да се закриля от авторско право [не] може да [има] като последица съкращаването на срока на закрила, текущо валиден за съответните носители на права; като имат предвид, че трябва да бъде въведен[а] [дерогация] в този смисъл; като имат предвид, че последиците от так[а]ва [дерогация] трябва да се ограничат до териториите на съответните държави членки“.

6        Съгласно член 1, параграф 2 от Директива 96/9:

„За целите на настоящата директива „база данни“ означава сборник от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени по систематичен или методичен начин и индивидуално достъпни по електронен или друг път“.

7        Член 3 от Директива 96/9, който определя „[о]бект[а] на закрила“ и се намира в озаглавената „Авторско право“ глава II, предвижда:

„1.      В съответствие с настоящата директива базите данни, които с оглед на подбора или подреждането на съдържанието им представляват собствено интелектуално творение на автора, ще бъдат закриляни като такива от авторското право. Никакви други критерии няма да бъдат приложими за определяне пригодността им за тази закрила.

2.      Закрилата по авторското право на бази данни, предвидена в настоящата директива, не се разпростира върху тяхното съдържание и не накърнява каквито и да е права, съществуващи върху [посоченото] съдържание“.

8        Съгласно член 7, параграфи 1 и 4 от Директива 96/9, който се отнася до „[о]бект[а] на закрила“ и се намира в глава III, озаглавена „Право sui generis“:

„1.      Държавите членки предвиждат право на производителя на база данни, която показва, че е налице количествено или качествено съществена инвестиция за [получаването], проверката или оформлението на съдържанието, да не допуска извличане и/или повторно използване на цялата или на съществена част, в количествено или качествено отношение, от съдържанието на тази база данни.

[…]

4.      Правото, предвидено в параграф 1, се прилага независимо от пригодността на базата данни за закрила от авторското право или други права. […]“.

9        Член 14 от Директива 96/9, който се съдържа в озаглавената „Общи разпоредби“ глава IV, гласи:

„1.      Закрилата по силата на настоящата директива относно авторското право ще се прилага и по отношение на бази данни, създадени преди датата, посочена в член 16, параграф 1, които към тази дата отговарят на изискванията, посочени в настоящата директива по отношение на закрилата по авторското право на бази данни.

2.      Чрез дерогация от параграф 1, когато база данни, закриляна от режима на авторското право в държава членка към датата на публикацията на настоящата директива, не отговаря на изискванията за авторскоправна закрила, посочени в член 3, параграф 1, настоящата директива не води до скъсяване в тази държава членка на оставащия срок на закрила, установен [съгласно посочения режим].

[…]“.

10      Директива 96/9 е публикувана в Официален вестник на Европейските общности на 27 март 1996 г.

11      Посочената директива е транспонирана в Обединеното кралство с приемането на Правилника от 1997 г. за авторското право и правата върху бази данни (Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, SI 1997 г., № 3032), влязъл в сила на 1 януари 1998 г. Текстът на релевантните за настоящото дело разпоредби от посочения правилник съвпада с текста на релевантните разпоредби от тази директива.

 Обстоятелства в основата на спора по главното производство и преюдициални въпроси

 Изготвяне на програми за срещите от английското и от шотландското първенство по футбол

12      Съгласно акта за преюдициално запитване годишните програми за срещите от първенствата по футбол в Англия и Шотландия се изготвят по общо взето сходни правила и процедура.

13      Те налагат отчитането на няколко „златни правила“, най-важните от които са:

–        никой клуб не трябва да има три последователни срещи като домакин или като гост,

–        за всеки пет последователни срещи никой клуб не трябва да има четири срещи като домакин или четири срещи като гост,

–        доколкото е възможно, във всеки един момент по време на футболния сезон всеки клуб трябва да е играл равен брой срещи като домакин и като гост, и

–        по отношение на срещите, които се играят през седмицата, всеки клуб трябва да има по възможност равен брой срещи като домакин и като гост.

14      Процедурата по изготвяне на програма, като разглежданите програми в главното производство, се дели на няколко фази. През първата фаза, която започва по време на предходния футболен сезон, служителите към съответните футболни федерации изготвят програмата на срещите от първенството на Висшата лига и предварителна програма на другите футболни лиги. През тази фаза трябва да се изготви списък с възможните дати за срещите в зависимост от определен брой основни параметри (дати на начало и край на сезона, броят на срещите, които трябва да се проведат, датите, които са запазени за други състезания — национални, европейски или международни).

15      През втората фаза, преди да се определи програмата на съответните клубове, се изпращат въпросници и се анализират дадените им отговори, по-специално исканията за „специфична дата“ (искане на определен клуб да играе срещата си по програма с друг клуб на точно определена дата, като домакин или, обратно, като гост), исканията за „неспецифична дата“ (искане на даден клуб да играе определена среща в определен ден от седмицата и от определен час (например в събота от 13,30 ч.) и исканията за „създаване на двойка отбори“ (искане от два или повече клуба да не играят в един и същ ден като домакини). Всеки сезон се правят приблизително 200 искания.

16      Третата фаза, която в случая с английските първенства по футбол се осъществява от г‑н Thompson от дружество Atos Origin IT Services UK Limited, се състои от две задачи, а именно по създаване на „поредици“ и на „двойки отбори“.

17      Със създаването на поредици се цели да се получи идеална поредица от срещи като домакин и като гост за всеки клуб, като се отчитат златните правила, определени организационни изисквания и, доколкото е възможно, исканията на клубовете. След това г‑н Thompson изготвя таблица с двойки отбори в зависимост от исканията на отборите. Той въвежда постепенно имената на отборите в посочената таблица, като се опитва да избегне в максимална степен проблемните случаи, и така до постигането на задоволителен проект за програма. За тази цел той използва компютърна програма, в която прехвърля информацията от таблицата с поредиците и от тази с двойките отбори, за да получи четлива версия на програмата на срещите.

18      Последната фаза, която се основава на сътрудничество между г‑н Thompson и служителите на съответните професионални федерации, се изразява в проверка на съдържанието на програмата на срещите. Тази проверка се извършва ръчно с помощта на компютърна програма, за да се разрешат съществуващите проблеми. След това се провеждат две срещи, едната — на работната група по програмата, а другата — с представители на полицията, с цел окончателно приемане на съдържанието на програмата. Що се отнася до сезон 2008/2009, през последната фаза са направени 56 промени.

19      Съгласно възпроизведените в акта за преюдициално запитване фактически констатации на първоинстанционния съд процесът по изготвяне на разглежданите в главното производство програми не е чисто механичен или не зависи само от предварително определени обстоятелства, а напротив, изисква значителен труд и умения, за да се удовлетворят направените многобройни искания при строго зачитане на приложимите правила. Работата, която трябва да се извърши за тази цел, не се свежда до прилагане на фиксирани критерии и се различава например от съставянето на телефонен указател по това, че на всеки етап изисква упражняване на свободна преценка и прилагане на умения, по-специално когато компютърната програма не намира възможно разрешение при определена съвкупност от условия. По отношение на частичното използване на компютър г‑н Thompson твърди, че то изобщо не изключва необходимостта от вземане на решения и от определена свобода на преценка.

 Фактите по главното производство и преюдициалните въпроси

20      Football Dataco и др. твърдят, че по отношение на програмите на срещите от английското и от шотландското първенство по футбол имат право „sui generis“ съгласно член 7 от Директива 96/9, авторско право съгласно член 3 от тази директива и авторско право съгласно британското законодателство относно интелектуалната собственост.

21      Yahoo и др. оспорват съществуването на тези права и твърдят, че могат да използват тези програми в рамките на своите дейности, без да заплащат нищо за това.

22      Първоинстанционният съд приема, че посочените програми подлежат на авторскоправната закрила съгласно член 3 от Директива 96/9 по съображение, че изготвянето им изисква значителен творчески труд. Този съд обаче отказва да признае другите две права, на които е направено позоваване.

23      Запитващата юрисдикция потвърждава решението на първоинстанционния съд, доколкото с него се приема, че разглежданите в главното производство програми не подлежат на закрила с правото „sui generis“ съгласно член 7 от Директива 96/9. Тя обаче иска да се установи дали същите подлежат на авторскоправна закрила съгласно член 3 от тази директива. Запитващата юрисдикция има съмнения и дали тези програми могат да бъдат защитени съгласно предхождащото тази директива британско законодателство при условия, различни от установените в посочения член 3.

24      При това положение Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Какъв е смисълът на съдържащия се в член 3, параграф 1 от Директива 96/9[…] израз „базите данни, които с оглед на подбора или подреждането на съдържанието им представляват собствено интелектуално творение на автора“, и по-специално:

а)      трябва ли да се разбира в смисъл, че се изключват интелектуалните усилия и умения, вложени за създаването на данни,

б)      трябва ли изразът „подборът или подреждането“ да се разбира в смисъл, че съществено допълва вече наличните данни (както в случая с определянето на датата на футболна среща), и

в)      изисква ли изразът „собствено интелектуално творение на автора“ нещо повече от това авторът да вложи значителен труд и умения, и ако е така — какво е необходимо?

2)      Изключва ли Директива [96/9] национални авторски права върху бази данни, които права са различни от предвидените в нея?“.

 По първия преюдициален въпрос

25      С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска тълкуване на член 3, параграф 1 от Директива 96/9. В частност тя иска да се установи:

–        първо, дали при прилагането на тази разпоредба трябва да се изключат интелектуалните усилия и умения, вложени за създаването на данни,

–        второ, дали „подборът или подреждането“ на съдържанието по смисъла на цитираната разпоредба съществено допълва вече наличните данни, и

–        трето, дали понятието „собствено интелектуално творение на автора“ по смисъла на същата разпоредба изисква нещо повече от това авторът да вложи значителни труд и умения, и ако е така — какво допълнително се изисква.

26      Като начало трябва да се напомни, от една страна, че Съдът вече е постановил, че програмата на срещите от първенство по футбол е „база данни“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 96/9. Съдът по същество е приел, че свързаната с футболна среща комбинация от датата, часа и имената на отбора домакин и на гостуващия отбор има самостоятелна информационна стойност, поради което е „самостоятелен материал“ по смисъла на член 1, параграф 2, и че подреждането в програма на дати, часове и имена на отбори във връзка с отделните срещи от първенство по футбол отговаря на условията по член 1, параграф 2 за подреждане по систематичен или методичен начин и за индивидуален достъп до съдържанието на базата данни (вж. Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑444/02, Recueil, стр. I‑10549, точки 33—36).

27      От друга страна, както от сравнението на съответния текст на член 3, параграф 1 и на член 7, параграф 1 от Директива 96/9, така и от други разпоредби или съображения от същата, и по-специално от член 7, параграф 4 и съображение 39 от нея, следва, че авторското право и правото „sui generis“ са две независими права с различни предмет и условия за прилагане.

28      Ето защо, както Съдът е постановил във връзка с програми за срещи по футбол (Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑46/02, Recueil, стр. I‑10365, точки 43—47, Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑338/02, Recueil, стр. I‑10497, точки 32—36 и Решение по дело Fixtures Marketing, C‑444/02, посочено по-горе, точки 48—52), обстоятелството, че „база данни“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 96/9 не отговаря на условията за закрила с правото „sui generis“ съгласно член 7 от посочената директива, не означава автоматично, че същата база данни не подлежи и на авторскоправна закрила съгласно член 3 от тази директива.

29      Съгласно член 3, параграф 1 „базата данни“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 96/9 е защитена с авторско право, ако с оглед на подбора или подреждането на съдържанието си тя представлява собствено интелектуално творение на нейния автор.

30      На първо място, от тълкуването на член 3, параграф 2 във връзка със съображение 15 от Директива 96/9 следва, че предмет на предвидената с тази директива авторскоправна закрила е „структурата“ на базата данни, а не нейното „съдържание“, нито следователно съставните ѝ елементи.

31      Освен това, както следва от член 10, параграф 2 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и от член 5 от Договора на СОИС за авторското право компилацията от данни, която поради подбора или подреждането на съдържанието си представлява интелектуално творение, се закриля като такова от авторското право. Тази закрила обаче не се простира върху самите данни и не накърнява никакви авторски права върху тези данни.

32      В този контекст понятията „подбор“ и „подреждане“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 96/9 се отнасят съответно до избора и до разполагането на данните, с които действия създателят на базата данни определя нейната структура. За сметка на това посочените понятия не обхващат създаването на данните, които се съдържат в тази база.

33      Ето защо, както твърдят Yahoo и др., италианското, португалското, финландското правителство и Европейската комисия, посочените в буква а) от първия въпрос на запитващата юрисдикция обстоятелства, свързани с интелектуалните усилия и умения, вложени за създаването на данни, не следва да се отчитат, когато се преценява дали съдържащата ги база данни подлежи на закрила с авторското право съгласно Директива 96/9.

34      Този анализ се потвърждава от целта на посочената директива. Както следва от съображения 9, 10 и 12 от последната, тази цел е да се насърчи създаването на системи за съхраняване и обработка на данни, за да се подпомогне развитието на информационния пазар в контекста на експоненциалното нарастване на количеството данни, създавани и обработвани годишно във всички сектори на дейност (вж. Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑46/02, посочено по-горе, точка 33, Решение от 9 ноември 2004 г. по дело The British Horseracing Board и др., C‑203/02, Recueil, стр. I‑10415, точка 30, Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑338/02, посочено по-горе, точка 23 и Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑444/02, посочено по-горе, точка 39) а не да се защити създаването на материали, които могат да бъдат събрани в база данни.

35      В случая по главното производство трябва да се отбележи, че целта на средствата, и по-конкретно на интелектуалните средства, които са описани от запитващата юрисдикция и са възпроизведени в точки 14—18 от настоящото решение, е при организирането на съответните първенства да се определят датите, часовете и имената на съответните отбори за всяка среща от тези първенства, в зависимост от съвкупност от правила, параметри и организационни изисквания, и от специфичните искания на съответните клубове (вж. Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑46/02,, точка 41, Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑338/02, точка 31 и Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑444/02, точка 47, посочени по-горе).

36      Както подчертават Yahoo и др. и португалското правителство, тези средства се отнасят до създаването на самите данни, които се съдържат в разглежданата база, както бе напомнено в точка 26 от настоящото решение (вж. Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑46/02, точка 42, Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑338/02, точка 31 и Решение от 9 ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C‑444/02, точка 47, посочени по-горе). Ето защо и с оглед на изложеното в точка 32 от настоящото решение те във всеки случай са ирелевантни за преценката дали разглежданите в главното производство програми на срещи по футбол подлежат на авторскоправната закрила съгласно Директива 96/9.

37      На второ място, както следва от съображение 16 от Директива 96/9, понятието за собствено интелектуално творение на автора препраща към критерия за оригиналност (вж. в този смисъл Решение от 16 юли 2009 г. по дело Infopaq International, C‑5/08, Сборник, стр. I‑6569, точки 35, 37 и 38, Решение от 22 декември 2010 г. по дело Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, Сборник, стр. I‑13971, точка 45, Решение от 4 октомври 2011 г. по дело Football Association Premier League и др., C‑403/08 и C‑429/08, Сборник, стр. I‑9083, точка 97 и Решение от 1 декември 2011 г. по дело Painer, C‑145/10, Сборник, стр. I‑12533, точка 87).

38      Що се отнася до изготвянето на база данни, критерият за оригиналност е изпълнен, когато с подбора или с подреждането на съдържащите се в нея данни създателят ѝ изразява творческите си способности по оригинален начин, като прави свободен и творчески избор (вж. по аналогия Решение по дело Infopaq International, посочено по-горе, точка 45, Решение по дело Bezpečnostní softwarová asociace, посочено по-горе, точка 50 и Решение по дело Painer, посочено по-горе, точка 89), и така оставя своя „индивидуален отпечатък“ (Решение по дело Painer, посочено по-горе, точка 92).

39      Посоченият критерий обаче не е изпълнен, когато изготвянето на базата данни трябва да бъде съобразено с технически съображения, правила или изисквания, които не оставят място за творческа свобода (вж. по аналогия Решение по дело Bezpečnostní softwarová asociace, посочено по-горе, точки 48 и 49, както и Решение по дело Football Association Premier League и др., посочено по-горе, точка 98).

40      Видно от член 3, параграф 1 и от съображение 16 от Директива 96/9, няма други критерии освен този за оригиналност, които да са приложими, когато се преценява дали дадена база данни подлежи на авторскоправна закрила съгласно тази директива.

41      Следователно, от една страна, доколкото подборът или подреждането на данните — а именно в случай като този по главното производство, данните за датата, часа и имената на отборите във връзка с отделните срещи от съответното първенство (вж. точка 26 от настоящото решение) — е оригинален израз на творческия дух на създателя на базата данни, за преценката дали посочената база данни подлежи на авторскоправна закрила съгласно Директива 96/9 е ирелевантно дали споменатият подбор или подреждане „съществено допълва“ тези данни по смисъла на буква б) от първия въпрос на запитващата юрисдикция.

42      От друга страна, обстоятелството, че за изготвянето на базата данни е било необходимо, независимо от създаването на съдържащите се в нея данни, създателят ѝ да вложи значителен труд и умения, както е посочено в буква в) от същия въпрос, самò по себе си не може да оправдае авторскоправната закрила на тази база данни съгласно Директива 96/9, ако въпросният труд и умения не изразяват никаква оригиналност при подбора или подреждането на тези данни.

43      По настоящото дело запитващата юрисдикция е тази, която трябва да прецени с оглед на предходните съображения дали разглежданите в главното производство програми на срещи по футбол са бази данни, които отговарят на условията за предоставяне на авторскоправна закрила, предвидени в член 3, параграф 1 от Директива 96/9.

44      В това отношение описаните от запитващата юрисдикция правила за изготвяне на посочените програми сами по себе си не са достатъчни — освен ако не бъдат допълнени с елементи, които разкриват оригиналността при подбора или подреждането на включените в тези програми данни — за да се предостави авторскоправна закрила на разглежданата база данни съгласно член 3, параграф 1 от Директива 96/9.

45      С оглед на предходните съображения на първия поставен въпрос следва да се отговори, че член 3, параграф 1 от Директива 96/9 трябва да се тълкува в смисъл, че „базата данни“ по смисъла на член 1, параграф 2 от тази директива е защитена с авторското право, предвидено от последната, при условие че подборът или подреждането на данните, съдържащи се в тази база, е оригинален израз на творческата свобода на нейния създател — обстоятелство, което трябва да бъде проверено от националната юрисдикция.

46      Поради това:

–        интелектуалните усилия и уменията, вложени за създаването на споменатите данни, нямат значение за преценката дали посочената база данни подлежи на закрила с това право,

–        за тази цел е ирелевантно дали подборът или подреждането на тези данни ги допълва съществено, и

–        значителният труд и умения, необходими за изготвянето на тази база данни, сами по себе си не могат да оправдаят такава закрила, ако не изразяват никаква оригиналност при подбора или подреждането на съдържащите се в нея данни.

 По втория преюдициален въпрос

47      С втория си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали Директива 96/9 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национално законодателство, което предоставя на бази данни, попадащи в обхвата на определението по член 1, параграф 2 от тази директива, авторскоправна закрила при различни от установените в член 3, параграф 1 от нея условия.

48      В това отношение е нужно да се подчертае, че съгласно съображения 1—4 от Директива 96/9 тя цели да премахне съществуващите различия между националните законодателства от гледна точка на правната закрила на базите данни, по-специално що се отнася до обхвата и условията за закрила с авторско право — различия, които засягат както функционирането на вътрешния пазар и свободното движение на стоки и услуги в Европейския съюз, така и развитието на информационния пазар в рамките на Съюза.

49      При това положение, както следва от съображение 60 от Директива 96/9, член 3 от тази директива извършва „хармонизиране на критериите за определяне дали база данни трябва да се закриля от авторско право“.

50      Действително, що се отнася до базите данни, които към 27 март 1996 г. са защитени от национален авторскоправен режим съгласно критерии за закрила, различни от изложените в член 3, параграф 1 от Директива 96/9, член 14, параграф 2 от тази директива запазва в съответната държава членка срока на закрила по този режим. При все това, с изключение единствено на случаите по споменатата преходна разпоредба, член 3, параграф 1 не допуска националното законодателство да предоставя авторскоправна закрила на бази данни, попадащи в обхвата на определението по член 1, параграф 2 от посочената директива, при условия, които са различни от условието за оригиналност, предвидено в цитирания член 3, параграф 1.

51      Що се отнася до съображения 18, 26 и 27 от Директива 96/9, изтъкнати от Football Dataco и др., те подчертават както свободата на авторите на произведения да решат дали последните да бъдат включени в база данни, така и липсата на последици от включването на защитено произведение в евентуално защитена база данни за правата, които закрилят така включеното произведение. Нищо обаче в тези съображения не подкрепя тълкуване в обратния смисъл на изложеното в предходната точка от настоящото решение.

52      С оглед на посоченото дотук на втория поставен въпрос следва да се отговори, че Директива 96/9 трябва да се тълкува в смисъл, че извън случаите на преходната разпоредба, съдържаща се в член 14, параграф 2 от Директивата, тази директива не допуска национално законодателство, което предоставя на бази данни, попадащи в обхвата на определението по член 1, параграф 2 от тази директива, авторскоправна закрила при различни от установените в член 3, параграф 1 от нея условия.

 По съдебните разноски

53      С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

1)      Член 3, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни трябва да се тълкува в смисъл, че „базата данни“ по смисъла на член 1, параграф 2 от тази директива е защитена с авторското право, предвидено от последната, при условие че подборът или подреждането на данните, съдържащи се в тази база, е оригинален израз на творческата свобода на нейния създател — обстоятелство, което трябва да бъде проверено от националната юрисдикция.

Поради това:

–        интелектуалните усилия и уменията, вложени за създаването на споменатите данни, нямат значение за преценката дали посочената база данни подлежи на закрила с това право,

–        за тази цел е ирелевантно дали подборът или подреждането на тези данни ги допълва съществено, и

–        значителният труд и умения, необходими за изготвянето на тази база данни, сами по себе си не могат да оправдаят такава закрила, ако не изразяват никаква оригиналност при подбора или подреждането на съдържащите се в нея данни.

2)      Директива 96/9 трябва да се тълкува в смисъл, че извън случаите на преходната разпоредба, съдържаща се в член 14, параграф 2 от Директивата, тази директива не допуска национално законодателство, което предоставя на бази данни, попадащи в обхвата на определението по член 1, параграф 2 от тази директива, авторскоправна закрила при различни от установените в член 3, параграф 1 от нея условия.

Подписи


* Език на производството: английски.