Language of document :

Жалба, подадена на 16 август 2019 г. от John Dalli срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 6 юни 2019 г. по дело T-399/17, Dalli/Комисия

(Дело C-615/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: John Dalli (представители: L. Levi, адвокат, S. Rodrigues, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното решение и да обяви иска по дело T-399/17 за допустим и основателен и съответно

да присъди обезщетение за вреди, по-специално за неимуществени вреди, чийто неокончателен размер е оценен на 1 000 000 EUR,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

да осъди Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски, направени в производството по обжалване и в първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

По първото основание за обжалване жалбоподателят поддържа, че са допуснати няколко грешки при прилагане на правото, и по-специално неизпълнение на задължението за мотивиране и изопачаване на доказателствата, доколкото е отхвърлено първото оплакване, което е за незаконосъобразност на решението за започване на разследването.

Второ, жалбоподателят твърди, че Общият съд неправилно е отхвърлил второто оплакване, което е за пропуски при квалифицирането на разследването и незаконосъобразно разширяване на обхвата на това разследване.

Трето, жалбоподателят твърди, че с решението си Общия съд е изопачил доказателствата и е нарушил правото на защита, като е отхвърлил третото оплакване, което е за нарушаване на принципите относно събирането на доказателства и за изопачаване и подправяне на доказателствата.

Четвърто, жалбоподателят твърди изопачаване на фактите и доказателствата и грешки при прилагане на правото, доколкото Общият съд е отхвърлил четвъртото оплакване, което е за нарушаване на правото на защита, на член 4 от Решение 1999/396 на Комисията1 и на член 18 от Указанията на OLAF.

Пето, жалбоподателят твърди, че Общият съд не е изпълнил задължението за мотивиране и е изопачил доказателствата, отхвърляйки петото оплакване, а именно че са нарушени член 11, параграф 7 от Регламент (EО) № 1073/19992 и член 13 параграф 5 от Правилника на Надзорния съвет.

Шесто, жалбоподателят твърди, че в решението си Общият съд е допуснал няколко грешки при прилагане на правото и е изопачил доказателствата, като е отхвърлил шестото оплакване, което е за нарушение на презумпцията за невиновност, на член 8 от Регламент № 1073/1999, на член 339 ДФЕС и на правото на защита на личните данни.

По седмото и последно основание за обжалване жалбоподателят твърди, че Общият съд е изопачил съдържанието на исковата молба и доказателствата и че е допуснал грешка при прилагане на правото, като е заключил, че жалбоподателят не е доказал наличието на неимуществени вреди.

____________

1 Решение 1999/396/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 2 юни 1999 година относно реда и условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяване на измами, корупция и други незаконни действия, които накърняват интересите на Общностите (ОВ L 149, 1999 г., стр. 57; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 156).

2 Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 129).