Language of document :

Valitus, jonka John Dalli on tehnyt 16.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-399/17, Dalli v. komissio, 6.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-615/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: John Dalli (edustaja: asianajajat L. Levi ja S. Rodrigues)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion ja toteaa, että valittajan vaatimukset asiassa T-399/17 voidaan ottaa tutkittaviksi ja että ne ovat perusteltuja, ja vastaavasti velvoittaa

korvaamaan vahingon, erityisesti aineettoman vahingon, jonka määrä voidaan tällä hetkellä arvioida 1.000.000 euroksi

vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan sekä muutoksenhakumenettelyssä ja ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa ensimmäisessä valitusperusteessaan useisiin oikeudellisiin virheisiin, nimittäin perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin sekä asiakirja-aineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla, kun unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi ensimmäisen kanneperusteen, joka liittyi tutkimuksen aloittamispäätöksen sääntöjenvastaisuuteen.

Toiseksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se hylkäsi toisen kanneperusteen, joka liittyi virheisiin tutkinnan luonteessa ja tutkinnan sääntöjenvastaiseen laajentamiseen.

Kolmanneksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin otti todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla ja loukkasi puolustautumisoikeuksia, kun se hylkäsi kolmannen kanneperusteen, joka liittyi todistusaineiston kokoamista ja todistusaineiston huomioon ottamista vääristyneellä tavalla ja sen vääristelyä koskevien periaatteiden loukkaamiseen.

Neljänneksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin otti tosiseikat ja selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla ja teki oikeudellisia virheitä, kun se hylkäsi neljännen kanneperusteen, joka liittyi puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen sekä komission päätöksen 1999/3961 4 artiklan ja OLAF:n ohjeiden 18 artiklan rikkomiseen.

Viidenneksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen loukkaamalla perusteluvelvollisuutta ja ottamalla todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla, kun se hylkäsi viidennen kanneperusteen, joka liittyi asetuksen (EY) N:o 1073/19992 11 artiklan 7 kohdan ja valvontakomitean sääntöjen 13 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.

Kuudenneksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki useita oikeudellisia virheitä ja otti todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla, kun se hylkäsi kuudennen kanneperusteen, joka liittyi syyttömyysolettaman loukkaamiseen, asetuksen N:o 1073/1999 8 artiklan ja SEUT 339 artiklan rikkomiseen ja oikeuden henkilötietojen suojaan loukkaamiseen.

Seitsemännessä ja viimeisessä valitusperusteessaan valittaja väittää, että kanne ja selvitysaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla ja että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, ettei valittaja ollut osoittanut aineettoman vahingon olemassaoloa.

____________

1 Petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä 2.6.1999 tehty komission päätös 1999/396/EY, EHTY, Euratom (EYVL 1999, L 149, s. 57).

2 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25.5.1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EYVL 1999, L 136, s. 1).