Language of document :

Žaloba podaná 15. februára 2006 - Abba a i./Európsky parlament

(Vec F-15/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Abba a i. (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcov

vyhlásiť, že žaloba je prípustná a dôvodná, a to vrátane námietky nezákonnosti, ktorú obsahuje,

v dôsledku toho zrušiť výkazy dôchodkov žalobcov z marca 2005, a uplatniť opravný koeficient úrovne hlavného mesta krajiny ich pobytu alebo prinajmenšom opravný koeficient, ktorý by mohol primerane odrážať rozdiely v životných nákladoch v miestach, kde by žalobcovia mali uskutočňovať ich výdavky, a teda mohol zodpovedať zásade primeranosti,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia uvádzané žalobcami sú zhodné so žalobnými dôvodmi a hlavnými tvrdeniami uvádzanými v rámci veci F-128/05 Adolf a i./Komisia1.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 56.