Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2006 - Abba m.fl. mot Europaparlamentet

(mål F-15/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Abba m.fl. (ombud: advokaterna G. Vandesanden och L. Levi)

Svarande: Europaparlamentet

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla talan, inklusive invändningen om rättsstridighet,

följaktligen ogiltigförklara sökandenas pensionsbesked för mars månad 2005 och därmed tillämpa en korrigeringskoefficient i samma nivå som huvudstaden i deras hemvistland eller i vart fall en korrigeringskoefficient som på ett adekvat sätt kan återspegla skillnaderna i levnadsomkostnader på de orter där sökandena kan förväntas ha omkostnader och som därmed svarar mot principen om likabehandling och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena åberopar samma grunder och argument som åberopas inom ramen för mål F-128/05, Adolf m.fl. mot kommissionen1.

____________

1 - EUT C 60, s. 56.