Language of document :

Žaloba podaná dne 21. února 2006 - Vereecken v. Komise

(Věc T-17/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Vereecken (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ), kterým se zamítá stížnost žalobce, společně s rozhodnutím OOJ ze dne 19. října 2004 a výplatními páskami za únor 2005 a následujícími, neboť obsahují změnu platové třídy žalobce na platovou třídu A*8, jakož i rozhodnutí o přidělení bodů za zásluhy, prioritních bodů a náhradních bodů za pracovní volno z osobních důvodů (PVOD) přijaté OOJ;

uvést OOJ následky, které plynou ze zrušení napadených rozhodnutí, a zejména: i) povýšení žalobce do platové třídy A*10 (dříve A6) se zpětnou účinností k roku 2001, nebo alespoň ke dni 1. října 2004 data opětovného zařazení žalobce; ii) přinejmenším, povýšení žalobce do platové třídy A*9 s účinností ke dni 1. října 2004; iii) přidělení bodů žalobci, na které mu vznikl nárok od jeho povýšení, včetně bodů za zásluhy, přednostních a přechodných bodů pro zprávy o vývoji služebního postupu (ZVSP) 2003, 2004 a 2005;

uložit žalované povinnost nahradit majetkovou újmu, která vznikla žalovanému z toho důvodu, že nebyl povýšen do platové třídy A*10 od počátku hodnotícího období pro povýšení 2001 nebo alespoň ode dne 1. října 2004, včetně rozsahu účinků, které měla tato skutečnost na důchod.

uložit žalované náhradu nemajetkové újmy, která vznikla žalovanému z důvodu nevystavení hodnotících zpráv za roky 1997-1999 a zvlášť opožděného vystavení hodnotící zprávy za roky 1999-2001 a zpráv o vývoji služebního postupu (ZVSP) za roky 2003 a 2004;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Komise s dřívější platovou třídou A7, byl dne 1. října 2004 opětovně zařazen do platové třídy A*8 po tříletém pracovním volnu z osobních důvodů.

Žalobce se ve své žalobě dovolává čtyř žalobních důvodů, z nichž první vychází ze zaviněného nevystavení jeho hodnotících zpráv pro období 1997-1999 a opožděného vystavení jeho hodnotících zpráv pro období 1999-2001 a jeho zpráv o vývoji služebního postupu (ZVSP) za roky 2003 a 2004.

Ve svém druhém žalobním důvodu žalobce uplatňuje, že jeho zařazení do třídy A*8 po ukončení jeho pracovního volna z osobních důvodů je v rozporu s článkem 6 služebního řádu. Toto rozhodnutí porušuje rovněž zásadu vyrovnání mezi starou a novou strukturou pracovních míst, jakož i zásadu rovného zacházení a ochrany legitimního očekávání.

Ve svém třetím žalobním důvodu žalobce tvrdí, že byl diskriminován vzhledem k úředníkům v činné službě, neboť se na něj nevztahovala proto, že měl pracovní volno z osobních důvodů, přechodná opatření, která se uplatnila u uvedených úředníků ohledně povýšení.

Konečně ve svém čtvrtém žalobním důvodu žalobce napadá, že nebyla zohledněna jeho léta služby, která získal před pracovním volnem z osobních důvodů a během něj, zejména, co se týče přidělení jeho náhradních bodů, bodů za zásluhy a přednostních bodů. Žalobce má za to, že byl takto poškozen vzhledem k dočasně přiděleným úředníkům.

____________