Language of document :

21. veebruaril 2006 esitatud hagi - Vereecken versus komisjon

(Kohtuasi F-17/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marc Vereecken (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsused, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis oli esitatud ametisse nimetava asutuse 19. oktoobri 2004. aasta otsuse ning 2005. aasta veebruari jj palgalehtede vastu osas, millega määratakse ametniku palgaastmeks A*8, samuti ametisse nimetava asutuse otsus teenetepunktide, eelispunktide ja isiklikel põhjustel võetud puhkuse hüvituspunktide andmise kohta;

sedastada ametisse nimetava asutuse jaoks vaidlustatud otsuste tühistamisega kaasnevad tagajärjed ja eelkõige i) hageja edutamine palgaastmele A*10 (varem A6) tagasiulatuvalt alates aastast 2001 või vähemalt 1. oktoobrist 2004 - hageja tööle tagasi tulemise kuupäevast; ii) hageja edutamine vähemalt palgaastmele A*9 alates 1. oktoobrist 2004; iii) hagejale punktide andmine, millele tal on õigus alates edutamisest, sealhulgas teenetepunktid, eelispunktid ja vastavad muudatused 2003., 2004. ja 2005. aasta karjääriarengu aruannetes;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud varalise kahju eest, mis tulenes asjaolust, et teda ei edutatud palgaastmele A*10 alates 2001. aasta edutamisest või vähemalt alates 1. oktoobrist 2004, arvestades sealhulgas selle mõju pensionile;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest, mis tuleneb aastate 1997-1999 hindamisaruannete koostamata jätmisest ning aastate 1999-2001 hindamisaruande ning 2003. ja 2004. aasta karjääriarengu aruannete suure viivitusega koostamisest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes oli komisjoni ametnik, varasema süsteemi järgi palgaastmel A7, määrati peale kolme aastat isiklikel põhjustel puhkusel viibimist 1. oktoobril 2004 ametisse palgaastmele A*8.

Oma hagiavalduses esitab hageja neli väidet, millest esimene käsitleb aastate 1997-1999 hindamisaruannete koostamata jätmist ning aastate 1999-2001 hindamisaruande ja 2003. ja 2004. aasta karjääriarenguaruande viivitusega koostamist.

Teises väites väidab hageja, et pärast isiklikel põhjustel puhkusel viibimist talle palgaastme A*8 määramine on vastuolus personalieeskirjade artikliga 6. Samuti rikub see otsus uute ja vanade karjääristruktuuride samaväärsuse põhimõtet ning võrdse kohtlemise ja õiguspäras ootuse põhimõtteid.

Kolmandas väites kinnitab hageja, et teda diskrimineeriti võrreldes ametnikega, kes on ametis, kuna isiklikel põhjustel puhkusel viibimise tõttu ei olnud tema suhtes võimalik kohaldada üleminekumeetmeid, mida kohaldati nimetatud ametnike suhtes seoses edutamisega.

Neljandas väites vaidlustab hageja asjaolu, et talle hüvituspunktide, teenetepunktide ja eelispunktide määramisel ei võetud arvesse tema enne isiklikel põhjustel puhkusele minekut ja selle ajal kogutud teenistusstaaži. Hageja leiab, et sellega on talle tekitatud kahju võrreldes lähetuses viibivate ametnikega.

____________