Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 21. februārī - Vereecken pret Komisiju

(lieta F-17/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marc Vereecken (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un A. Jaume, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumus, ar kuriem noraidīta prasītāja sūdzība, ieskaitot iecēlējinstitūcijas 2004. gada 19. oktobra lēmumu un darba samaksas lapas par 2005. gada februāri un nākamajiem mēnešiem, ciktāl tajos prasītāja pakāpe ir izlabota uz A*8 pakāpi, un iecēlējinstiūcijas pieņemto lēmumu par nopelnu, prioritātes un kompensācijas punktu par atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ piešķiršanu;

norādīt iecēlējinstitūcijai, kādas ir apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekas, proti: i) prasītāja paaugstināšana A*10 pakāpē (agrākā A6) ar atpakaļ ejošu spēku no 2001. gada vai vismaz no 2004. gada 1. oktobra, datuma, kad prasītāju atjaunoja amatā; ii) prasītāja paaugstināšana vismaz A*9 pakāpē kopš 2004. gada 1. oktobra; iii) punktu piešķiršana, uz kuriem prasītājam ir tiesības, sākot no viņa paaugstināšanas amatā, ieskaitot nopelnu, prioritātes un pārejas punktus par 2003., 2004. un 2005. karjeras novērtējuma ziņojuma sastādīšanas gadiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt materiālos zaudējumus, ko prasītājs cietis tāpēc, ka nav paaugstināts A*10 pakāpē, sākot ar 2001. paaugstināšanas gadu vai vismaz 2004. gada 1. oktobri, ieskaitot tā ietekmi uz pensiju;

piespriest atbildētajai atlīdzināt morālo kaitējumu, ko prasītājs cietis tāpēc, ka nav sastādīts novērtējuma ziņojums par 1997.-1999. gadu un ar lielu nokavēšanos sastādīts novērtējuma ziņojums par 1999.-2001. gadu un karjeras novērtējuma ziņojums par 2003. un 2004. gadu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis agrākajā A7 pakāpē, pēc trīs gadu atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ 2004. gada 1. oktobrī tika atjaunots amatā A*8 pakāpē.

Savā prasībā viņš izvirza četrus pamatus, no kuriem pirmais ir novērtējuma ziņojumu par 1997.-1999. gadu un 1999.-2001. gadu un karjeras novērtējuma ziņojumu par 2003. un 2004. gadu nesastādīšanu vai novēlotu sastādīšana.

Kā otro pamatu prasītājs min to, ka viņa iecelšana A*8 pakāpē pēc atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ beigām pārkāpj Civildienesta noteikumu 6. pantu. Šis lēmums pārkāpjot arī principu, saskaņā ar kuru agrākajai un jaunajai karjeras struktūrai ir jābūt vienādām, kā arī vienlīdzīgas attieksmes principu un tiesiskās paļāvības aizsardzību.

Trešajā pamatā prasītājs apgalvo, ka viņš ir bijis diskriminēts salīdzinājumā ar citiem aktīvā nodarbinātībā iesaistītiem ierēdņiem, jo sakarā ar atrašanos atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ viņš nav varējis izmantot pārejas pasākumus, kas tika attiecināti uz minētajiem ierēdņiem tos paaugstinot.

Visbeidzot ar ceturto pamatu prasītājs apstrīd to, ka, jo īpaši piešķirot kompensācijas, nopelnu un prioritātes punktus, nav ņemts vērā darba stāžs, ko viņš bija sasniedzis pirms sava atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ un tā laikā. Viņš uzskata, ka ir nostādīts sliktākā situācijā nekā citi pārceltie ierēdņi.

____________