Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 23 септември 2008 г. - Augenault и др./Съвет

(Дело F-16/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 96, 22.4.2006 г., стр. 38.