Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2008. február 21.

F‑19/06. sz. ügy

Maria Magdalena Semeraro

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – 2004. évi értékelési időszak – A személyzeti szabályzat 43. cikke – Indokolási kötelezettség – Előléptetés – Tanúsítványi eljárás”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. M. Semeraro többek között a 2004. január 1‑jétől december 31‑ig terjedő időszakra vonatkozóan elkészített szakmai előmeneteli jelentése megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a felperes 2004. január 1‑je és 2004. december 31‑e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését. A Bizottság viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – A korábbi értékeléshez képest kedvezőtlenebb értékelés

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

2.      Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – Elkészítés – Az értékelési vegyes bizottsághoz fordulás

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

3.      Tisztviselők – Tanúsítványi eljárás – A Bizottságon belüli végrehajtás részletes szabályai – A pályázatok értékelésére vonatkozó hatáskör

(Személyzeti szabályzat, XIII. melléklet, 10. cikk, (3) bekezdés)

1.      Az adminisztráció köteles minden szakmai előmeneteli jelentést megfelelően és részletesen indokolni, és az érdekelt számára lehetővé tenni, hogy ezzel az indokolással szemben észrevételeket tegyen. Az indokolás megfelelő jellegét nem csak a megfogalmazására, hanem azon ténybeli és jogi háttérre tekintettel is vizsgálni kell, amelybe a megtámadott aktus elfogadása illeszkedik.

Bizonyos esetekben ezen indokolást még nagyobb gondossággal kell megfogalmazni, többek között ha az értékelés a korábbi értékeléshez képest kedvezőtlenebb. Fontos ugyanis, hogy a hatóság által tapasztalt kedvezőtlen változást úgy indokolják, hogy lehetővé tegye a tisztviselő számára a kedvezőtlen változás megalapozottságának megítélését, és adott esetben a Törvényszék számára a bírói felülvizsgálat gyakorlását.

A tisztviselő összesített osztályzatának kedvezőtlenebbé válását nem igazolhatja kizárólag az osztályzatainak az előléptetést követő automatikus kiigazítása. Következésképpen a tisztviselő előléptetésének figyelembevételekor az értékelőnek és az ellenjegyzőnek értékelnie kell a tisztviselő új besorolási fokozatban végzett munkáját, annak vizsgálata érdekében, hogy adott esetben a teljesítményének szintje valójában alacsonyabb‑e, mint más, az említett fokozatba hosszabb ideje tartozó tisztviselőké.

(lásd a 47., 48. és 56. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑187/01. sz., Mellone kontra Bizottság ügyben 2002. június 12‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑81. o. és II‑389. o.) 27. pontja; T‑16/03. sz., Ferrer de Moncada kontra Bizottság ügyben 2004. szeptember 30‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑261. o. és II‑1163. o.) 49. és 53. pontja; T‑132/03. sz., Casini kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑253. o. és II‑1169. o.) 31. pontja; T‑50/04. sz., Micha kontra Bizottság ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑339. o. és II‑1499. o.) 36. pontja; T‑73/05. sz., Martin Magone kontra Bizottság ügyben 2006. május 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑107. o. és II‑A‑2‑485. o.) 48. pontja.

2.      Amennyiben a szakmai előmeneteli jelentés megfelelő indokolást tartalmaz, a fellebbviteli értékelőtől csak akkor követelhető meg, hogy kiegészítő magyarázattal szolgáljon azokról az okokról, amelyek miatt nem követte az értékelési vegyes bizottság ajánlásait, ha e tanácsadó szerv véleményében olyan különleges körülmények szerepelnek, amelyek kétségessé teszik a kezdeti értékelés érvényességét vagy megalapozottságát, és ennek következtében szükségessé teszik, hogy a fellebbviteli értékelő külön értékelje az e körülményekből esetlegesen fakadó következményeket.

(lásd a 49. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság fent hivatkozott Mellone kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 33. pontja.

3.      A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2004. május 1‑je előtt szolgálatba lépett, C vagy D besorolási osztályba tartozó tisztviselők korlátozás nélkül az asszisztensi csoport tagjává válhatnak, nevezetesen tanúsítványi eljárás alapján. Ez követően e rendelkezés azt tartalmazza, hogy a tanúsítványi eljárás alapja a tisztviselők szolgálati ideje, tapasztalata, érdemei és képzettsége, és hogy a tanúsítványi időszak vegyes bizottsága megvizsgálja a tisztviselők tanúsítvány iránti pályázatait. Ezenkívül a rendelkezés szerint az intézmények 2004. május 1‑je előtt elfogadják az említett eljárás végrehajtására vonatkozó szabályokat.

E célból fogadta el a Bizottság a tanúsítványi eljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 2004. április 7‑i határozatot. E határozat 3. cikke szerint a tanúsítványi eljárás négy lépést foglal magában: az asszisztensek csoportjába tartozó azon álláshelyek számának meghatározását, amelyeket a tanúsítvánnyal rendelkező tisztviselők betölthetnek, valamint a pályázati felhívás közzétételét; a pályázók elfogadásáról való döntést; az elfogadott pályázók elsőbbségi sorrend szerinti listájának elkészítését; az asszisztensek csoportjába tartozó álláshelyekre való pályázást.

A tanúsítványi eljárásra elfogadott pályázókat elsőbbségi sorrendbe sorolják a 2004. április 7‑i határozat 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, következő kritériumok alapján: a képzettség szintje, a C és D előmeneteli csoportokban eltöltött szolgálati idő, a rendelkezésre álló szakmai előmeneteli jelentések alapján értékelt tapasztalat és érdem. Az elfogadott tisztviselők a tanúsítványi időszak vegyes bizottsága előtt vitathatják e besorolást, amely bizottság véleményt fogalmaz meg. A kinevezésre jogosult hatóság határoz a további intézkedésekről.

Az említett határozat 6. cikkének (2) bekezdése szerint a kinevezésre jogosult hatóság 2004. december 31. előtt, a tanúsítványi időszak vegyes bizottságának véleményét követően dönt a kritériumok értékéről és azok súlyáról, és ugyanezen hatóság minden évben határozatban igazíthatja ki azokat a tanúsítványi időszak vegyes bizottságának ajánlására.

A Bizottság kinevezésre jogosult hatósága által 2005. május 11‑én elfogadott, a 2005. évi tanúsítványi időszakra vonatkozó minősítési kritériumokról szóló határozat 1.1. pontja szerint az elfogadott tisztviselők listájára való felvételhez az előző évre vonatkozó éves szakmai előmeneteli jelentésnek el kell ismernie az elfogadott tisztviselő B* besorolási osztályba tartozó feladatok ellátására való képességét. Következésképpen a tanúsítványi eljárás keretében figyelembevételre szánt minősítésben való negatív bejegyzés kizárja a tisztviselőt azon lehetőségből, hogy a tanúsítványi eljárás harmadik szakaszába lépjen a 2004. április 7‑i határozat 6. cikkének (1) bekezdésében előírt listára való felvétel érdekében. Ebből kifolyólag az említett 1.1. pontnak az a hatása, hogy az elfogadott tisztviselők listájának megállapítása tekintetében megfosztja a kinevezésre jogosult hatóságot a végleges határozat meghozatalára vonatkozó hatáskörétől, és hogy az eljárás e szakaszából kizárja a tanúsítványi időszak vegyes bizottságának beavatkozását.

A 2004. április 7‑i határozat 6. cikkének (2) bekezdése, amely alapján a 2005. május 11‑i határozatot meghozták, nem hatalmaz fel a 2004. április 7‑i határozatban előírt eljárástól való eltérésre. Következésképpen a 2005. május 11‑i határozat 1.1. pontja túllép a 2004. április 7‑i határozat 6. cikkének (2) bekezdésében előírt felhatalmazás határain. Ezért az ilyen jogellenes, a tanúsítványi eljárásbeli figyelembevételre szánt minősítést tartalmazó szakmai előmeneteli jelentés jogellenes, és ebből következően meg kell semmisíteni.

(lásd a 66., 67., 69., 70., 74., 76. és 78–82. pontot)