Language of document :

Sag anlagt den 26. februar 2021 – Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-125/21)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Tomkin, og S. Grünheid, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 29, stk. 1 og 2, i Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union 1 , idet medlemsstaten ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme rammeafgørelsen, eller i hver faldt ikke har underrettet Kommissionen om sådanne bestemmelser.

Irland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 29, stk. 1 og 2, i rammeafgørelse 2008/909/RIA skulle medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelses bestemmelser senest den 5. december 2011 og meddele Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

Efter Kommissionens opfattelse har Irland tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 29, stk. 1 og 2, i Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA, idet staten ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme rammeafgørelsen, eller i hvert fald ikke har underrettet Kommissionen om sådanne bestemmelser.

____________

1 EUT 2008, L 327, s. 27.