Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 26. februára 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(vec C-128/21)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia v prvostupňovom konaní a odporcovia v odvolacom konaní: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Žalovaná v prvostupňovom konaní a odvolateľka: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že notári v Litovskej republike sú pri vykonávaní činností súvisiacich s objasneniami prijatými notárskou komorou, ktoré sú opísané v prejednávanej veci, podnikateľmi v zmysle článku 101 ZFEÚ?

2.    Má sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že objasnenia prijaté litovskou notárskou komorou, ktoré sú opísané v prejednávanej veci, predstavujú rozhodnutie združenia v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ?

3.    Ak je odpoveď na druhú otázku kladná, majú tieto objasnenia za cieľ alebo následok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu na účely článku 101 ods. 1 ZFEÚ?

4.    Majú sa tieto objasnenia opísané v prejednávanej veci pri rozhodovaní o možnom porušení článku 101 ods. 1 ZFEÚ posudzovať v súlade s kritériami stanovenými v bode 97 rozsudku Wouters1 ?

5.    Ak je odpoveď na štvrtú otázku kladná, sú ciele uvedené žalobcami, t. j. zjednocovanie notárskej praxe, vyplnenie legislatívnej medzery, ochrana záujmov spotrebiteľov, ochrana zásady rovnakého zaobchádzania so spotrebiteľmi a zásady proporcionality, ako aj ochrana notárov pred neopodstatnenou zodpovednosťou za škodu, legitímnymi cieľmi pri posudzovaní týchto objasnení v súlade s kritériami stanovenými v bode 97 rozsudku Wouters?

6.    Ak je odpoveď na piatu otázku kladná, majú sa obmedzenia uložené v týchto objasneniach považovať za obmedzenia, ktoré nepresahujú rámec toho, čo je nevyhnutné na zabezpečenie dosiahnutia legitímnych cieľov?

7.    Má sa článok 101 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že v prípade notárov, ktorí boli členmi predsedníctva, možno konštatovať, že porušili tento článok, a môže im byť uložená pokuta z dôvodu, že sa podieľali na prijatí objasnení opísaných v prejednávanej veci a zároveň pracovali ako notári?

____________

1 Rozsudok z 19. februára 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.