Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 26. února 2021 – LB v. TO

(Věc C-120/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: LB

Žalovaná: TO

Předběžná otázka

Brání článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby1 a čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie použití takové vnitrostátní právní úpravy, jako je § 194 odst. 1 ve spojení s § 195 [Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník), dále jen „BGB“], podle které nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok podléhá obecné tříleté promlčecí lhůtě, která za podmínek uvedených v § 199 odst. 1 BGB začíná běžet posledním dnem referenčního roku, pokud zaměstnavatel pracovníkovi prostřednictvím náležité výzvy a poučení fakticky neumožnil jeho nárok na dovolenou uplatnit?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 299, s. 9.