Language of document :

15. mail 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-54/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid M. Condinanzi, D. Bono ja C. A. Chiorino)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/117/11 komisjoni otsus mitte lubada hagejat osaleda nimetatud konkursi teises etapis põhjusel, et ta ei vasta konkursiteates viidatud konkursile lubamisele tingimustele.

Hageja nõuded

Tühistada EPSO konkursikomisjoni otsus, millega keelduti hagejat lubamast avaliku konkursi EPSO/AST/1 17/11 – Assistants in the secretarial field (AST 1) teise etappi põhjusel, et väidetavalt ei vasta ta avaliku konkursi EPSO/AST/117/11 teate III peatükis sätestatud konkursile lubamise tingimustele ning eelkõige, kuna tal ei ole diplomiga tõendatud keskharidusjärgset haridust sekretäritöö valdkonnas või teise võimalusena lõputunnistusega tõendatud keskharidust, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning järgnevat, vähemalt kolmeaastast sekretäritöö kogemust, mille puhul tööülesanded on otseselt või suurel määral seotud konkursiteate I osas kirjeldatud sekretäriülesannetega;

tühistada kõik teised järgnevad aktid ning vajadusel kõik meetmed, mida konkursikomisjon võtab seoses hageja väljajätmisega asjaomaselt konkursilt;

teise võimalusena ja juhul, kui hagejal ei ole võimalik osaleda nimetatud konkursi teises etapis, mõista kostjalt hageja kasuks välja esialgselt ex aequo et bono hinnatud 10 000 euro suurune summa varalise ja mittevaralise kahju ning karjäärile tekitatud kahju hüvitamiseks, millele lisandub seadusjärgne viivitusintress alates hagi esitamise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.