Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 15. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-54/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – M. Condinanzi, D. Bono un C. A. Chiorino, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/117/11 atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītāju šī konkursa otrajai kārtai, pamatojot ar to, ka viņš neatbilda konkursa paziņojumā norādītajiem pielaišanas nosacījumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ko pieņēmusi EPSO atlases komisija, atsakot pielaist prasītāju vispārējā konkursa EPSO/AST/117/11 - Assistants in the secretarial field (AST 1) otrajai kārtai, pamatojot ar to, ka neesot izpildīti vispārējie pielaišanas nosacījumi, kas paredzēti Paziņojuma par vispārējo konkursu EPSO/AST/117/11 III sadaļā un, konkrētāk, jo viņam nav diploma par mācību pabeigšanu, kas dod piekļuvi augstākās izglītības iegūšanai sekretariāta jomā, vai, alternatīvi, diploma par mācību pabeigšanu, kas dod piekļuvi augstākās izglītības iegūšanai, kam seko profesionālā pieredze vismaz triju gadu garumā sekretariāta jomā un kuras uzdevumi ir tieši saistīti ar sekretāra funkcijām, kā tās aprakstītas paziņojuma par konkursu 1. sadaļā;

atcelt visus turpmākos aktus un vajadzības gadījumā visus citus pasākumus, kurus atlases komisija pieņems saistībā ar prasītāja izslēgšanu no attiecīgā konkursa;

pakārtoti, ja prasītājam nebūs iespējams piedalīties tā sauktajā konkursa otrajā kārtā, piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam iepriekš noteiktu un ex aequo et bono summu EUR 10 000 apmērā kā atlīdzinājumu par materiālo un morālo kaitējumu, kā arī nodarīto kaitējumu viņa karjerai, ar nokavējuma procentiem atbilstoši likumā noteiktai likmei, skaitot no prasības pieteikuma iesniegšanas dienas;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.