Language of document :

Жалба, подадена на 22 май 2012 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-55/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. E. Marchal и адв. S. Orlandi)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на предложенията за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, направени на база на изчисляване, което отчита новите общи разпоредби за изпълнение (ОРИ), влезли в сила след заявленията за прехвърляне, подадени от жалбоподателите.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията, които съдържат предложенията за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателите в отговор на заявленията им на основание на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника, които предложения са изчислени въз основа на общите разпоредби за изпълнение (ОРИ), приети на 3 март 2011 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.